Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1686-14-8157-29r

Kennelijck sij eenen ijgelijcken, als dat op huijden dato deses, voor schepenen der Heerlijckheden Tilborgh ende Goirle sijn gecomen, Peter, ende Jan sone Jan Peter Smarien de jonge, Jan Peter Smarien den ouden, als momboir, ende Peter Goijaert Heerden, als toesiender over de onmondige dochter van Jan Peter Smarien de jonge, ende Mechteltje Goijaert Heerden, de welcke met malcanderen hebben aengegaen ende gemaeckt een minnelijcke ende vriendelijcke erffscheijdinge, ende deijlinge, van de naebeschreve erffgoederen metter doot ontruijmt ende achtergelaten door Jan, ende Mecheltje voornoemt, henne ouders zaliger, ende dat in der voege forme ende maniere, hier naebeschreve volgende,

Overmits der welcker, soo is den voors. Peter Smarien naer blinde lotinge ten deele bevallen, ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck blijven besitten, eerstelijck een huijs schop met de erffenisse daer aen leggende, ende daer toe behoorende, groot twee loopensaet ofte daer ontrent begrijpende, gestaen ende gelegen aende Velthoven alhier, aldaer tussen erffenisse oost de kinderen Huijbert Peter Smarien, zuijt de gemeijne straet, west Cristiaen Jan Coijen, ende noort Peter van Balen los ende vrij, uitgenomen een derde paert in eenen stuijver chijns sjaers, aen de heer deser Heerlijckheijt op St. Stevens dagh, Item een derde paert in een oort chijns sjaers aen de gesworens alhier, Item een parceel heijvelts groot ontrent anderhalff loopensaet, gelegen aent Lievegoir alhier, aldaer oost de gemeente, zuijt de kinderen Jan Segers, west de Leij, ende noort de weduwe ende kinderen Gerit Heestermans, los en vrij, eijntelijck de gerechte helft onbedeelt in een parceel hoijbeemt, groot int geheel seven loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen onder Gils, aldaer oost Claes Bastiaens van Gils, zuijt de H: Geest ten Rijen, west ..., ende noort ... los en vrij,

Waer tegens, Jan den soon naer blinde lotinge ten deele bevallen is, ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck blijven besitten, eerstelijck een parceel weijlant groot twee loopensaet en een halff ofte daer ontrent, gelegen aende Velthove alhier, aldaer oost Jan Beris, zuijt ende noort de kinderen Huijbert Smarien, ende west Marten Denis Martens, los ende vrij, Item een parceel ackerlant groot eenen loopensaet ofte daer ontrent, gelegen als voor, aldaer oost Jan Beris, zuijt ende noort de kinderen Huijbert Peter Smarien, ende west Joost Jaspers van Dommelen, los ende vrij, Item een parceel ackerlant groot twee loopensaet ofte daer ontrent gelegen als voor, aldaer oost Jan Beris, zuijt de kinderen Huijbert Peter Smarien, west de heer deser Heerlijckheijt ende noort Jan Peter Smarien den ouden, los ende vrij, eijntelijck een parceeltje ackerlant, groot drie quartier loopensaet ofte daer ontrent, gelegen als voor, aldaer oost de H: Geest alhier, zuijt Cornelis Jan Mutsaerts, west Peter Anthonis Pauwels ende noort Adriaen Gorems los ende vrij,

Ende waer tegens, de voors. momboirs ten behoeve van de onmondige dochter naer blinde lotinge ten deele bevallen is, ende sullen de selve alsoo voor haere portie hebben, behouden, ende erffelijck blijven besitten, eerstelijck, een parceel ackerlant groot twee loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aan de Hasselt alhier, aldaer oost Jan Janssen de Beir, zuijt de gemeene straet, west Adriaen Willems de Roij, ende noort Seger Elias Brock, los ende vrij,
Item een parceel ackerlant groot anderhalff loopensaet ofte daer ontrent, gelegen als voor, aldaer oost de gemeene straet, zuijt de H: Geest alhier, west ende noort Gijsbert Joosten de Beir, los ende vrij,
Item een parceel bos, groot ontrent een halff loopensaet gelegen als voor, aldaer oost Peter Jan Goijaerts, zuijt ende west Adrian Willems de Roij, ende noort de heij,
Eijntelijck eenen hoijbeemt groot vijff loopensaet en een halff ofte daer ontrent, gelegen bij Jacobs Hoeck alhier, aldaer oost de Leij, zuijt Jan Peter Smarien den ouden, west de Lantscheijding, ende noort Mechel de weduwe van Embrecht Peter Emme, los ende vrij, uijtgenomen negen duijten chijns, jaerlijx betaelt werdende, aen de Conventuale van Tongerloo,

Voorts is tussen de voors. parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproken, dat ijder op sijn aengecavelde deel ende loth, sal moeten gedogen ende onderhouden, alle wegen, stegen, waterlaten, s'heeren schouwen, ende alle andere naebuerlijcke rechten twelck deen ofte dander parceel van outs soude mogen subject wesen, en hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den eenen dartighsten augustij sestienhondert sesentachentigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832