Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1687-115-58-239r

Compareerden voor mij Joannes Wittebol openbaer notaris etc. ende den getuijgen nagenoempt Antonij Jan Willems van Buel soo voor hem selven als mede hem sterck makende, voor sijne mede broeders ende susters, Item Henrick Janss van Buel, hem sterck makende voor sijne mede broeders ende susters, Antoni Wouter Nouwens daer af moeder was Elsken dochter wijlen Jan Willems van Buel, hem mede sterck makende voor sijne broeders ende susters, Jan Corstiaen Jan Jacobs, daer af moeder was Maijken dochter wijlen Jan Willems van Buel, hem sterck makende voor sijne mede susters ende broeders, alle erfgenamen wijlen Geertruijt van Orthen, beneffens sr. Jan vande Zande, mede als erfgenaem in vs Geertruijt goederen, ende hebben gesamentlijck ende ijder van hun int besonder geconstitueert machtigh gemaeckt ende in henne stede gestelt, gelijck sij doen midts desen Geeraert Jan Geerts Verbunt henne mede erfgenaem, omme in hen constituanten name ende van hennen t'wege te lichten eerst eene somme van drij hondert ende tien guldens capitael cum intreste, om daer mede af te leggen, ende betaelen, alsulck penningen als sij luijden in vs qualiteijt, schuldig sijn aen de erfgenamen wijlen Matijs van Alphen volgens den accoorde daer van sijnde, item alnoch eene somme van een hondert guldens om bij provisie te betalen op ... aen Geraert vanden herbergh ... ende gulden Swaen te Bosch, over verscheijde verteringhen voor desen aldaer gedaen ende voorts mede alsulcke penningen als hij geconstitueerde mede sal ... ende caseren voorts te compareren voor wethouderen vanden Bosch vs ende aldaer voorde op ... penningen wettelijck te ... ende veronderpanden eene huijsinge genoemt den Cleijnen Valck gestaen ten Bosch vs inde Hintammerstraet bij St. Anthonis Cappelle, mitsgaders alnoch een of twee huijsen bestaende in vier wooninghen, gestaen ten Bosch vs inde Wintmolenberghstraet, ende voorts generalijck alle de ander goederen hen constituanten uijten hoofde vs competerende, vorders dat hij geconstitueerde sal ... te vercoopen ... den dijck tot Orthen waermede de vs goederen sijn belast, Item de vs huijsinghen te verhuren ende repareren, met de vs landerijen, ende den dijck vercost ende de goederen vs daer van ontlast sijnde die selve te moghen vercoopen de penningen ontfanghen quitanten te verlijden, die selve goederen over te vesten ende erven ende constituanten ter eenre sij, ende voorts alles anders te doen al oft sij constituanten selfs present sijnde souden connen of moghen doen alwaert etc. gelovende voor goet te sullen houden ende doen houden allen tgene etc. gehouden te doen behoorlijck reken bewijs ende reliqua des vercocht sijnde,
Actum binnen Tilborgh desen 29 maij 1687 ter presentie van Huijb vande Sande, ende Bernard Pauwels den Brouwer, geloofwaerdige getuijgen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832