Menu

Documenten

Document R-1687-14-8026-177v

Jan Willem de Beir als momboir ende Jan Cornelis Rijnen als toesiender, over de vier onmondige kinderen wijlen Cornelis Cornelis de Beir, daer moeder aff was Adriaentje Cornelis Rijnen, hebben met consent ende decreet vande heeren drossaert ende schepenen alhier, de dato 7 januarij 1687 ad opus jus habentum vercocht, ende mitsdien wettelijck ende erffelijck opgedragen ende overgegeven, aen ende ten behoeve van Jan Willem de Beir voorn., drie sevende paerten in een parceel moer als uijtgesteken putten, groot int geheel omtrent vier loopensaeten gelegen int Heicke moer alhier, aldaer oost de gemeente, zuijt Dingeman Denis Corsten, west de Rielse Leij, ende noort de kinderen Claes Daniel Francks los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., geleven etc., alle commer etc., pro ut in forma actum de sesentwintghsten februarij sestien hondert sevenentachtigh.

De selve in qualiteijt als voorn cedunt aen ende ten behoeve van Adriaen Jan Segers, een parceel ackerlant, groot, een loopensaet ofte daer omtrent, gelegen alhier aen de Hasselt, aldaer oost Goijaert Willem Heerden, zuijt Peter Goijaert Heerden, west de erfgenamen Gerit Willems Veramelvoort, ende noort de cooper in desen, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., belovende etc., pro ut in forma actum ut supra.

De selve in qualiteijt als voorn cedunt aen Anthonij vande Eijnde, een parceel ackerlant genaemt, den Driesacker, groot seven quartier loopensaet, ofte daer omtrent, gelegen als voors, aldaer oost de gemeene straet, zuijt Willem Daniel Francks, west de vercoopers ende noort Jan Schips, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. alle commer etc actum ut supra.

De selve in qualiteijt als voorn cedunt aen ende ten behoeve van Adriaen Willem de Roij, een parceel ackerlant, een loopensaet, ofte etc., gelegen als voors, aldaer oost Jan Adriaen Willems de Roij, zuijt de straet, west Gerit Willems Veramelvoort ende noort deselven, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. alle commer etc actum ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832