Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1687-14-8026-180v

Jan Willem de Beir als momboir, ende Jan Cornelis Rijnen als toesiender, over de vier onmondige kinderen wijlen Cornelis Cornelis de Beir, daer moeder aff was Adriaentje Cornelis Rijnen, hebben met consent ende decreet, vande heeren drossaert ende schepenen alhier, de dato 7 januarij 1687 ad opus jus habentum vercocht, ende mitsdesen wettelijck ende erffelijck opgedragen ende overgegeven, aen ende ten behoeve van Jan Willem de Beir voorn., een huijsinge schuer, ende schop metten erffenisse daer aen liggende, ende daertoe behorende, drie ende een halff loopensaet, met de hoop sonder nochtans in eenige mate te willen gehouden sijn, gestaen ende gelegen aen de Hasselt alhier, aldaer oost Anthonij vande Ende, zuijt de gemeene straet, west Anthonij Corst Jan Jacobs, ende noort de gemeene waterlaet, Item een acker groot twee loopensaeten ofte daer omtrent, gelegen als voor aldaer oost de gemeene straet, zuijt Gerit Jans de Cocq, west Gerit Jan Anthonissen, ende noort Willem Daniel Francks, samen belast met eene pacht van twee gulden jaerlijcx, te betaelen eens gaende ende staende aen heer van Deurne tot s Bosch, op Lichtmisdagh, item een ... van eene gulden tien stuijvers sjaers, aende kinderen van ... Gijssels, item eene stuijver negen penningen chijns sjaers aende heer van Tilborgh, item aende selven noch twee stuijvers twaalff penningen chijns op St. Stevensdagh, eijntelijck eene chijns van eene stuijver jaerlijcx betaelt wordende aende convent van Tongerloo tot Oisterwijck, voorts het gedoogen ende onderhouden van wegen, stegen, waterlaten etc. ende hebben etc, gelovende etc., alle commer etc. actum de elfden meert sestien hondert sevenentachentigh.

De selve cedunt aen Jacob Peters van Hest, een parceel ackerlant, groot anderhalff loopensaet, en negen roeijen, ofte daer omtrent, gelegen als voor, aldaer oost Willem Daniel Francks, zuijt ..., west den cooper in desen, ende noort Gerit Jan Anthonissen, los en vrij, vuijtgenomen wegen, stegen, etc. ende alle etc., hebben etc., gelovende etc., alle commer etc. pro ut in forma actum ut supra (de elfden meert sestien hondert sevenentachentigh).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832