Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1687-14-8026-182v

Cornelis Willems van Spaendonck als momboir, ende Jan Corstiaen Jans als toesiender, over de drie onmondige kinderen wijlen Gerit Jans de Cocq, daer moeder aff is Catalijn Corstiaen Jans, hebben met consent ende decreet van de heeren drossaert ende schepenen alhier wettelijck ende erffelijck opgedragen overgegeven aen ende ten behoeve van Peter Goijaert Heerden, een parceel saijlants, groot vier loopensaet en acht roijen, gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost de gemeene straet, zuijt Marten Laureijssen, west Jan Aert Snijers, ende noort Pauwels Jan Joosten, los ende vrij vuijtgenomen wegen, stegen ende alle andere naebuerlijcke rechten te onderhouden als van outs, en hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, ende is hiermede bij gestaen de voors. Catalijn de welcke verclaerde te desisteren van de tochte haer van tochtswege in het voors. parceel competerende, met renuntiatie in forma, actum de seven en twintighsten meert sestien hondert seven en tachentigh.

Cooppen: et slagen 193 gulden voldaen bij de vest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832