Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1687-14-8026-189r

Peter Peter Jacobs cedit, aen Cornelis Jans de Beir, d jonge, een parceel soo saij als weijlant, groot drie quartier ofte etc. gelegen aende Stockhasselt alhier, aldaer oost Jan Peter Jacobs, zuijt eenen gemeene sloot west den cooper ende noort de gemeene straet, los ende vrij, uijtgenomen een duijt chijns sjaers, aen den heer deser Heerlijckheijt voorts etc. en heeft etc., gelovende etc. allen commer etc. actum ut supra (den tween twintighsten april sestien hondert ende seven en tachentigh).

Cooppenningen 70 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832