Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1687-14-8026-209v

Alsoo Catalijn Corstiaen Jan Jacobs in huwelijcken staet versaemt ende geallieert is geweest met wijlen Gerit Jans de Cocq, bij de welcken sij echtelijck geprocreert heeft drie kinderen, met name Elisabeth out ses jaeren, Jan out vijff jaeren, ende Anna Maria out twee jaeren ofte daer omtrent, het is nu sulcx, dat de voors. Catalijn haer wederom in anderen huijwelijck begeven heeft, met Goijaert Janssen Verbunt, soo soude de selve, naer costume locaele alhier verobligeert wesen met de momboirs der voors onmondige, te procederen tot behoorlijcke schiftinge, scheijdinge, ende afdeijlinge, van alle ende ... ijgelijcken de goederen, die de voorn. Catalijn met haeren overleden man zaliger gemeen te besitten plagt, ende bij hem metter doot ontruijmt ende achtergelaten sijn, waer in plaets van dien gemaeckt seeckere staet ende inventaris, ter secretarije berustende , waervan int geheel vande haeff ende meuble goederen de lastige schulden des boedels affgetrocken sijnde tot gemeene schult overblijft, de somme van achten seventigh gulden, is tot laste vande onmondighe voor deen helft, de somme van negenendartigh gulden, ende een weijnigh erffgoed, bestaende in een huijs, met vijff loopensaet lant ende weij daer aen leggende, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, Item een parceel weijlant groot twee loopensaet gelegen als voor, Item een parceel lant groot twee loopenaet, gelegen als voor, item een parceel soo saij als weijlant, groot drie loopensaet, gelegen als voor, eijndelijck een beemdeken groot vier loopensaet, gelegen onder Gils in Nonnenbroeck waer van de dorpslasten, chijns ende reparatien affgetrocken sijnde, tot gemeene profijt jaerlijcx overblijft, de somme van negenvijfftigh gulden acht stuijvers, is voor deen helft, tot profijt der onmondige, de somme van achtentwintigh gulden veertich stuijvers, waer uijt blijckt dat het onmogelijck is, de voorn onmondige uijt de een helft kan worden opgebracht ende gealimenteert, voor ende .aleer deselve soude gecomen wesen, ter ouderdom om bequamelijck henner cost te connen gewinnen, maer in tegendeel alle d'voorn goederen, ... vrij veel meer, soude hebben verteert ende geconsumeert, omme tselve te prevenieren ten proffijte der voorn onmondige, soo sijn voor schepenen der Heerlijckheijt Tilborg ende Goirle gecomen ende gecompareerd, de voorn Catalijn Corstiaen Jan Jacobs met Goijaert Jan Verbunt haeren ondertrouwden bruijdegom, samen ter eenre, ende Willem Cornelis van Spaendoncq als momboir, met Jan Corstiaen Jan Jacobs als toesiender, over de voorn. onmondige ter andere sijde, de welcke met malcander in plaets van affdeelinge hebben aengegaen ende gemaeckt een minnelijck ende vriendelijck accoort, contract ende transactie, inder voege, forme ende maniere hier naebeschreven volgende te weten, soo hebben de eerste vande tweede comparanten aengenomen, gelijck sij doen bij desen, omme de voornoemde onmondige op te brengen, ende te alimenteren in cost ende dranck, cleeding ende reedingh, soo van linnen als van wolle, sieck ende gesont, vergelijckende ende tamelijck, naer haere staet, qualiteijt ende vermogen, mitsgaders de selve ter schole te laten gaan, omme te laten leren, lesen ende scrijven, ende daer tot eene ambacht te laten leren, waer toe deselve best ende bequaem sullen bevonden worden, ter tijt ende wilen toe, desleve sullen gecomen wesen, ten ouderdom van achtien jaeren, huwelijck ofte anderen geapprobeerde staet, waer vorens de eerste vande tweede comparanten sullen hebben, behouden ende in vollen eijgendom possideren, alle de getauxeerde haeff ende meuble goederen, mitsgaders alle de erffgoederen, uijtgenomen de drie loopensaet 10 roede lant ende weij neffens de aenstede leggende sullen sij 1e comparanten maer de naeckte tocht van genieten gedurende den tijt van dat Jan den soon indese sal gecomen wesen ten ouderdom van achtien jaere sonder ..., Item een parceel weijde ende lant groot twee ende een halff loopensaet, gelegen aende Hasselt voorn., sullen sij mede maer de tochten genieten gedurende haer leven lanck, mits daer tegens betalende de loopende schulden, ende de schepene gelofte van hondert vijftigh gulden, alles naeder op de staet ande inventaris ter secretarije berustende geexpresseert, ende is geconditioneert, dat naer doot vande langstlevende, der eerste comparanten, alle de goederen soo conqueste aen te verstervend van wat sijde die comen sullen alle andere goederen bij de 1e comparanten achter gelaten, soo bij de voor als de te verwecken nakinderen, sullen werden gepart ende gedeelt, hooft voor hooft, ... in alsulcken ..., off het kinderen van een ende den selven bedde waeren voortgecomen, ende geprocreert, alle welcke ... etc. ende gelovende etc. renuntieerende etc. verbindende etc. actum den tweeden julij sestien hondert sevenentachentigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832