Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1687-14-8026-213v

Alida Joost Joost Daniels weduwe wijlen Jan Hendrick Deckers, geassisteert met den heer drossaeert Bernage alhier als haeren gecozen vooght in desen cedit aen Jan Quirijn Peters, een huijs met twee loopensaet erve daer aen leggende ende daer toe behoorende, gestaen ende gelegen aende Postelstraat alhier, aldaer oost de straet, zuijt ende west de erfgenamen Frans Adam Franssen, ende noort de waterlaet los ende vrij, Item drie quatier loopensaet weij gelegen als voor, aldaer oost de erfgenamen Frans Adam Franssen, zuijt ende noort de vercoopers ende west tBlack, los ende vrij, Item een parceel weij genaemt tBack groot een loopensaet ofte daer ontrent, gelegen als voor, aldaer oost ende noort de vercoopersse, zuijt de gelijcke erfgenamen Frans Adam Franssen, west de gemeente, los ende vrij, Item een parceel ackerlant genaemt de H: Geest acker, groot een loopensaet gelegen als voor, aldaer oost de waterlaet, zuijt ende noort de erfgenamen Frans Adam Franssen, ende west de vercooperse, los ende vrij, Item een loopensaet lant gelegen als voor, aent Bosken, aldaer oost ende zuijt de erfgenamen Frans Adam Franssen, west de vercoopers ende noort de heij, los ende vrij, Item ander helff loopensaet lant gelegen als voor, genaamt de Lange Voren aldaer oost ende west, de erfgenamen Frans Adam Franssen, zuijt de vercooperse ende noort de heij, los ende vrij, Item een gerecht vierdepaert onbedeelt in seven loopensaet soo zaij als weijlant gelegen als voor waer vande anderen paerten den heer drossaert Bernage alhier, tkint Joost Joosten ende de erfgenamen Frans Adam Franssen sijn competerende los ende vrij uijtgenomen wegen, stegen, waterlaten etc. ende heeft etc. gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma actum den vieren twintighsten julij sestien hondert seven en tachentigh,

Cooppenningen 582-10-0 hierop bij de vest voldaen twee hondert tween tachentigh gulden tien stuijvers.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832