Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1687-14-8026-215r

Jan Quirijn Peters cedit, aen Hendrick Jan Mutsaers, de helft in een huijs en twee loopensaet erve daer aen leggende, ende daer toe behoorende gestaen ende gelegen aende Postelstraet alhier aldaer oost de straet, zuijt ende west de erfgenamen Frans Adam Fransen, ende noort de waterlaet los ende vrij, Item de helft onbedeelt in drie quartier gelegen als voor, aldaer oost de erfgenamen Frans Adam Fransen, zuijt ende noort Alida Joost Daniels, los ende vrij, ende west tBlack, Item de helft in een loopensaet weij genaemt tBlack gelegen als voor, aldaer oost ende noort Alida Joost Daniels, zuijt de erfgenamen Frans Adam Fransen ende west de gemeente, los ende vrij, Item de helft in een parceel ackerlant genaemt den H: Geest acker groot een loopensaet, gelegen als voor, aldaer oost de waterlaet, zuijt ende noort de erfgenamen Frans Adam Fransen, ende west Alida Joosten, los ende vrij, Item de helft in een loopensaet lant gelegen als voor, aent Bosken aldaer oost ende zuijt de erfgenamen Frans Adam Fransen west Alida Joost Daniels, ende noort de heij, Item anderhalff loopensaet landt de helft als voor, genaemt de Lange Voren, gelegen als voor, aldaer oost ende west de erfgenamen Frans Adam Fransen zuijt Alida Joost Daniels, ende noort de heij los ende vrij, Item de helft van het gerecht vierdepart onbedeelt in een eenen loopensaet lant als weij gelegen als voor, waer van de andere paerten den vercooper, den heer drossaert Bernage, tkint Joost Joosten ende de erfgenamen Frans Adam Fransen sijn competerende en heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma actum den tweeden augustij sestien hondert seven en tachentigh,

Cooppenningen 291 gulden 5 stuijvers voldaen bij de vest.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832