Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1687-14-8026-215v

Anthonij Nouwens cedit, aen Jan Claes Francken, een parceeltje ackerlant groot een loopensaet ofte daer ontrent begrijpende, gelegen aen t Craijven alhier, aldaer oost Jan Jan Deckers, zuijt Adraen Emmen, west Cornelis Jans de Jongh, en noort Peter Jan Deckers, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, ende alle andere naebuerlijcke rechten te onderhouden als van outs, en heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma, actum den sesden augustij sestien hondert seven en tachentigh,

Cooppen 80 gulden voldaen bij de vest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832