Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1687-14-8026-219r

Peter Adriaen Goijaerts den ouden, als momboir, ende Daniel Jan Daniels als toesiender, over de onmondige kinderen Adriaen Adam Fransen, daer moeder aff is Maria Adriaen Goijaerts, Jan Jan Cornelis Leemans als momboir, ende Bastiaen Smittens als toesiender, over de onmondige kinderen Jan Adam Franssen, daer moeder aff was, Eva Peter Smittens, Jan Adriaen Claessen soo voor sijn selven, ende alnoch als momboir ende Gerit Adriaen de jongen als toesiender, over de onmondige kinderen wijlen Jenneke Jan Martens daer vader aff is Gerit Adriaen den Ouden, Alida Joost Daniels weduwe Jan Hendricks Deckers cum tutore, Anthonij Wouter Nouwens als bij coope vercregen hebbende de paerten van Peter ende Daniel Joost Joosten, Joost Denis Daniels, als momboir over het onmondig kint Joost Joosten, daer moeder aff was, Claesken Denis, Maria weduwe Joost Joosten, alle erffgenamen wijlen Frans Adam Fransen ende Cornelia Joost Daniels in dier qualiteijt cedunt aen Laureijs Bastiaen Cornelis een huijs, ende twee ende drie quartier loopensaet lant ende weij, gestaen ende gelegen aende Stockhasselt alhier, aldaer oost de weduwe Adriaen Adam Fransen, zuijt Dingeman Denis Corsten, west de waterlaet ende noort de straet, los ende vrij, uijtgenomen acht penningen chijns sjaers, aenden heer deser heerlijcheijt op St Stevens dagh, Item drie stuijvers twaelff penningen sjaers aenden heer rentmeester Mr Slingerlant, voorts wegen etc. en hebben etc. geloovende etc. allen commer etc., pro ut in forma actum den seven en twintighsten augustij sestienhondert en seven en tachentigh,

Cooppenningen et slagen 310 gulden

Deselve cedunt, aen Jenneke weduwe wijlen Laureijs Heijligers, vijff quartier lants ofte daer ontrent, gelegen als voor, aldaer oost de de gemeene straet, zuijt de weduwe Laureijs Heijliger Colen west de waterlaet ende noort Cornelis Jan de Beir los ende vrij uijtgenomen wegen etc. pro ut in forma actum ut supra

Cooppenningen 64 gulden

De selve cedunt, aen ut antea (Jenneke weduwe wijlen Laureijs Heijligers) vijff quartier loopensaet lants, genaemt Tuienvelt, gelegen als voor, aldaer oost Gerit Jacobs, zuijt de weduwe Laureijs Heijliger Colen, west ende noort de straet, los ende vrij, uijtgenomen wegen etc. en hebben etc. pro ut in forma actum ut supra

Coopenningen et slagen 42 gulden

De selve cedunt, aen Michiel Jan Willems seven quartier loopensaet lants, gelegen aende Postelstraet alhier, aldaer oost ende zuijt Peter Anthonis van Eeten, west de straet ende noort Cornelis Jan de Beir, los ende vrij, uijtgenomen eenen stuijver een oort chijns sjaers aen ... Eekelschot ten huijse van Dionijs Colen op St. Dionijs dach voorts etc. en hebben etc. gelovende etc. pro ut in forma actum ut supra

Cooppenningen et slagen 115 gulden

De selve cedunt, aen Bartholomeus Heijkants twee gerechte derde paerten in vijff ende een halff loopensaet beemts, gelegen int Reck alhier, aldaer oost Peter Adriaen van den Hout, zuijt de Leij, west Daniel Peter Goijaerts, ende noort den Aert sloot, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, de Leij etc. en hebben etc. pro ut in forma actum ut supra

Cooppenningen et slagen 105 gulden

De selve cedunt, aen Jan Quirijn Peters, ende Hendrick Jan Mutsaers, een parcheel zaijlant groot twee loopensaet ofte etc. gelegen aen den Postelstraet aldaer oost de straet, zuijt ende west Adriaen Jan Matthijssen, ende noort de weduwe Jan Hendrick Deckers, los ende vrij, vuijtgenomen wegen etc. pro ut in forma actum ut supra

Cooppenningen et slagen 150 gulden

De selve cedunt, aen ut supra (Jan Quirijn Peters, ende Hendrick Jan Mutsaers) een loopensaet zaijlant gelegen als voor, aldaer oost ende noort de vercoopers, zuijt de weduwe Jan Hendrick Deckers, ende west de waterlaet, los ende vrij, uijtgenomen wegen etc. en hebben etc., gelovende etc. pro ut in forma actum ut supra

Cooppenningen et slagen 57 gulden

De selve cedunt, aen ut supra (Jan Quirijn Peters, ende Hendrick Jan Mutsaers), een parceel zaijlant groot een loopensaet ofte etc. gelegen als voor, aldaer oost de vercoopers, zuijt de weduwe Jan Hendrick Deckers, west ende noort de gemeente, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, etc, en hebben etc. gelovende etc. pro ut in forma actum ut supra

Cooppenningen et slagen 21 gulden 10 stuijvers

De selve cedunt, aen ut supra (Jan Quirijn Peters, ende Hendrick Jan Mutsaers) een parceel zaijlant groot anderhalff loopensaet ofte etc. gelegen als voor, aldaer oost de gemeete, zuijt de weduwe Jan Hendrick Deckers, west ende noort de vercoopers, los ende vrij uijtgenomen wegen etc. en hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma actum ut supra

Cooppenningen et slagen 35 gulden

De selve cedunt, aen ut supra (Jan Quirijn Peters, ende Hendrick Jan Mutsaers) een parceel weijlant groot vijff quartier ofte daer ontrent, gelegen als voor, aldaer oost de verccoopers, zuijt ende noort de weduwe Jan Hendrik Deckers, ende west de weduwe Jan Willem Mutsaers, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. en hebben etc. gelovende etc. actum ut supra

Cooppenningen et slagen 47 gulden 10 stuijvers

De selve cedunt, aen ut supra (Jan Quirijn Peters, ende Hendrick Jan Mutsaers), een loopensaet weijlant genaemt tBlack, gelegen als voor, aldaer oost de weduwe Jan Hendrick Deckers, zuijt Adriaen Jan Matthijssen, west de weduwe Peter Hensen, ende noort de gemeente, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. en hebben etc. geloven etc. allen commer etc. actum ut supra

Cooppenningen et slagen 30 gulden

De selve cedunt, aen ut supra (Jan Quirijn Peters, ende Hendrick Jan Mutsaers) een gerecht vierdepaert in een parceel lant, groot vier ende een quart loopensaet ofte daer ontrent, gelegen als voor, genaemt de Corte Voren ende de Berch acker, aldaer oost Cornelis Jan de Beir, zuijt Peter Anthonis van Eeten, west de gemeene waterlaet, ende noort de gemeente, los ende vrij, Item een vierde paert in een parceel lant genaemt de Hoeff groot seven quartier ofte daer ontrent, gelegen als voor, aldaer oost de weduwe Quirijn Peters, zuijt de waterlaet, west Cornelis Jans de Beir, ende noort de weduwe Laureijs Heijliger Colen los ende vrij, Item een vierde paert in een parceel weijlant, groot vijff quartier ofte daer ontrent, gelegen als voor, aldaer oost de weduwe Jan Hendrick Deckers, zuijt Jan Daniels, west de straet, ende noort de vercoopers, los ende vrij, uijtgenomen wegen etc. en hebben etc. gelovende etc. actum ut supra

Cooppenningen et slagen 51 gulden


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832