Menu

Documenten

Document R-1687-14-8157-54v

Kennelijck sij eenen ijgelijcken, als dat op huijden dato deses, voor schepenen der Heerlijckheijt Tilborgh ende Goirle ondergenaemt, sijn gecomen ende gecompareert Denis Hendrick Hoirevoorts, Jan Nicolaes de Cocq als man ende momboir van Anneke Hendrick Hoirevoorts mitsgaders Adriaen Goijaert Jans als toesiender over het een onmondigh kint wijlen Hendrick Hoirevoorts, daer moeder aff was, Cornelia Goijaert Jans vermits de momboir in desen is condivident dewelcke met malcanderen hebben aengegaen ende gemaeckt een minnelijck ende vrinendelijcke erffscheijding ende deijlinge van de naebeschreven erffgoederen metten doot ontruijmt ende achtergelaten bij Hendrick ende Cornelis voornoemt inder voege forme ende maniere hier naerbeschreven volgende,

Overmits de welcken, soo is den voorn. Denis naer blinde lotinge ten deele bevallen, ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck possideren, een camer in een huijsinge aenden noorden cant scheijdende op den graet vande schouw met een schop ende hoff daer aen leggende ende daer toe behoorende gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost de gemeene straet, noort de selve, zuijt de tweede condivident hier naer bedeelt ende west de weduwe Herman Peters van Heijst, los ende vrij, Item een parceel ackerlant groot twee loopensaet gelegen als voor, aldaer oost de straet, zuijt Cornelis Aert Somers, west d'onmondigh kinderen Wouter Jan Wijten ende noort de selve, los ende vrij, Item een parceel ackerlants groot anderhalff loopensaet ofte etc. geleggen als voor, aldaer oost de straet, zuijt ende west Peter Goijaert Heerden, ende noort Geertruijt Jans van Gils, los ende vrij,

Waertegens den voornoemde Jan Claes de Cocq no. ux. naer blinde lotinge ten deele bevallen is en sal denselven alsoo voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck blijven besitten, eerstelijck de helft in een huijsinge aende zuijden cant bestaende, in een keucken ende achterhuijs met een schuer ende drie en een halff loopensaet lant, ofte daer omtrent, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost de straet, zuijt de kinderen Wouter Jan Wijten, west Jan Anthonisse ende noort de camer door den eersten condivident bedeelt ende eenen waterlaet, los ende vrij, uijtgenomen eenen chijns soo groot ende cleijn als den selven soude mogen wesen sjaers aen ... Eeckelschot op St Dionijs dagh,

Ende waertegens den voorn. toesiender ten behoeve vant onmondigh kint indese naer blinde lotinge ten deele bevallen is, ende sal tselve onmondigh kint alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck possideren, eerstelijck een parceel ackerlant groot drie loopensaet ofte daer omtrent, gelegen aende Hasselt alhier aldaer oost de gemeene straat, zuijt de weduwe Jan Goijaert Jans, west de weduwe Joost Goijaert Heerden, ende noort Adriaen Willems de Roij, los ende vrij, Item een parceel ackerlant groot twee loopensaet ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost Adriaen Embrecht Adriaens, zuijt Adriaen Somers, west de gemeene waterlaet, ende noort de weduwe Gerit Willems Veramelvoort, los ende vrij,

Voorts is tusschen de voors parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproken, dat ijder op sijn aengecavelde deel ende loth sal moeten gedogen ende onderhouden, alle wegen, stegen, waterlaeten ende etc, alle andere naebuerlijcke rechten twelck deen ofte dander parceel van outs soude mogen subject wesen, en hebben etc. gelovende etc. allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den derden maert sestien hondert sevenentachtigh.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832