Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1687-14-8157-60v

Kennelijck sij eenen ijgelijcke, als op huijden dato deses, voor schepenen der Heerlijckheijt van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt, sijn gecomen ende gecompareert Peter, Hendrick, Anneke ende Digna, sone ende dochtere kinderen wijlen Gijsbert Janss vande Loo, daer moeder aff was, Anneke Jan Peters, mitsgaders Willem Peter Mutsaers als in huijwelijck hebbende Adriaentje Jan Gijsberts vande Loo, dwelcke met malcanderen hebben aengegaen ende gemaeckt, eene minnelijcke ende vriendelijcke erffscheijding ende deijlinge, vande naerbes erffgoederen metter doot ontruijmt ende achtergelaten door Gijsbert ende Anneke voors., inder voege forme ende manieren hier naerbeschreve volgende,

Overmits den welcken soo is den voors. Peter naer blinde lotinge ten deele bevallen is ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck blijven besitten, de helft aenden oosten kant, in een huijs genaemt t kleijn huijs, scheijdende op den balck vande schouw ende de helft in den hoff daertoe behoorende gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost den condivident in desen, zuijt de kinderen Cornelis Jans de Beir, west Anneke Gijsberts vande Loo, ende noort de straet, los ende vrij, uijtgenomen het vijfde part in eenen pacht van vier gulden sjaers aen ... ten Bos, Item een vijfdepart aenden oosten cant in een loop lant gelegen als voor, aldaer oost Jacob Peters van Heijst, zuijt Jan Jans de Beir, noort den selven ende west Anneke hier naer bedeelt, los ende vrij ende sal den condivident in desen, daer en tegen moeten voldoen ende betaelen het vierdepart in soodanige twee hondert gulden cum intresse als de H: Geest alhier tot laste vande gelijcke boedel is pretenderende,

Waertegens Hendrick den soon ten deele bevallen is ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck blijven besitten, een achterhuijs inde huijsinge hier naer bij Digna de dochter ende Willem Mutsaerts bedeelt, scheijdende op den balck vande schouw, met het derdepaert van den hoff daeraen leggende ende daer toe behoorende gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost Willem Peter Mutsaerts, zuijt Cornelis Jans de Beir, west Hendrick vande Loo, ende noort de straet, Item een vijfdepaert in een loop lant wesende het middelste paert, aldaer oost Anneke hiernaer bedeelt, zuijt de kinderen Peter Nouwens, west Willem Mutsaerts hier naebedeelt, ende noort Cornelis Elias Verwers, los ende vrij, uijtgenomen een vijfde part in eenen pacht van vier gulden sjaers aen ... ten Bos, ende sal daer en boven alnoch moeten voldoen een vierdepart in soodanige twee hondert gulden cum intresse, als de H: Geest alhier, tot laste vande gelijcke boedel is eijssende,

Waertegens Anneke de dochter naer blinde lotinge ten deele bevallen is, ende sal den selven alsoo voor haere portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren eerstelijck de helft van het huijske aende westen cant, met de helft van den hoff daer aen leggende, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, waer van de andere helft Peter vande Loo voors. ten deele bevallen is, met de pacht daer op staende alles naeder opt loth vanden selven Peter geexpresseert, Item een vijfdepaert bedeelt in een loop lant, gelegen als voor, aldaer oost Peter hiervoor bedeelt, zuijt de kinderen Peter Nouwens, west Hendrick hier voor bedeelt, ende noort Cornelis Verwers,

Waertegens Digna de dochter ten deele bevallen is, ende sal den selven alsoo voor haere portie hebben, behouden, ende erffelijck besitten, een kamer aenden oosten cant in een huijsinge, scheijdende op den graet vande schouw, met een derdepart in eene hoff daer aen leggende, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost Anneke hier voor bedeelt, zuijt Willem Mutsaerts hier naer bedeelt, west Cornelis Jans de Beir, ende noort de straet, Item een vijfdepaert in een loop lant, gelegen als voor, aenden westen cant, aldaer oost Willem Peter Mutsaerts, zuijt Jan Anthonis vander Wegen, west ende noort Adriaen Segers, los ende vrij uijtgenomen het vijfde paert in eenen pacht van vier gulden sjaers aen ... tot s'Bos, ende sal daer tegen moeten betaelen de helft van soodanige twee hondert gulden cum intresse, als de H: Geest alhier tot laste vande gelijcke boedel is hebbende,

Ende waertegens Willem Peter Mutsaerts no: ux: ten deele bevallen is, ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren, een keucken in de huijsinge voors. genaemt t groot huijs, scheijdende op den graet vande schouw, aen den oosten cant, ende op den middelweeght aende westen cant, met het derdepart in den hoff daer aen leggende ende inde midde bedeelt gestaen ende gelegen als voors, aldaer oost Digna hier voor bedeelt, zuijt Cornelis Jans de Beir, west Hendrick Gijsberts vande Loo, ende noort de straet, Item het vijfdepaert in een loop lant bedeelt, gelegen als voor, aldaer oost Hendrick Gijsberts van Loo, zuijt Jan Anthonis vander Wegen, west Digna Gijsberts vande Loo, ende noort Adriaen Segers, los ende vrij, uijtgenomen het vijfdepaert in vier gulden pacht, sjaers aen ... tot s'Bos ende sal dit lot, sijnen wegh hebben overt lot van Hendrick hier voor bedeelt,

Voorts is tussen de voors. partijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproken, dat ijder op sijn aengecavelde deel ende loth, sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen, stegen etc., als mede sullen de deijlders der huijsinge, de middelmuere ende schouwe halff end halff moeten onderhouden ende soo wanneer ijmant sijn part der huijsinge wilde affbreken sal alsdan gehouden wesen de middelmuere ofte balcke niet te quetse, maer de selve laten ten behoeve van de andere paerte, en hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. actum den derden meij sestienhondert sevenentachentigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832