Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1687-14-8157-69r

Kennelijck sij eenen ijgeleijcken, als dat op huijden dato deses, voor schepenen der heerlijckheden van Tilborgh ende Goire ondergenoempt, in eijgener persoonen sijn gecomen ende gecompareert, Anthonij ende Mattheus gebroederen, sone wijlen Wouter Nouwens, ende Elsken Jan Willem van Buel, Peter Jan Peter Jacobs den ouden, als in huijwelijck hebbende Jenneke Wouter Nouwens, Anth Jans van Gils als in huijwelijck hebbende Maria Wouter Nouwens, de welcke met malcanderen hebben aengegaen ende gemaeckt, een minnelijcke ende vriendelijcke erffscheijdinge ende deijlinge vande naebeschreven erffgoederen, hen comparanten mits het overlijde van den voorn. Wouter ende Elsken henne ouders zaliger aengecomen, ende dat inder voege, forme ende manieren hier naebeschreven volgende,

Overmits der welcker soo is den voornoemden Anthonij ten deele bevallen ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck blijven possideren, de gerechte helft van een huijs ende hoff, aenden noorden kant, scheijdende op den graet vanden schauw, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, comende aldaer oost den gemeenen voetpat, zuijt Mattheus den 2e deijlder in desen, west de gemeene straet, ende noort Joost Denis Daniel Bastiaens los ende vrij,

Waer tegens den voornoemden Mattheus ten deele bevallen is ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren, de andere helft van t voorn. huijs ende hoff aenden zuijden cant staende op t voors. lot naerder uijtgedruckt, ende geexpresseert,

Waer tegens den voorn: Peter no: ux: ten deele bevallen is, ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende in volle vrije eijgendom blijven besitten, een parceel ackerlant groot een loopensaet ofte daer ontrent, gelegen als voor, comende aldaer oost den deijlder, hiernaer bedeelt, zuijt Adriaen Anthonij Adriaens den ouden, west de kinderen Jan Gerits Verbunt, ende noort Jan Corstiaen Jacobs, los ende vrij,

Ende waer tegens Anthonis Jans van Gils no: ux: ten deele bevallen is, ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren een parceel weij groot een loopensaet ofte daer ontrent, gelegen als voor, comende aldaer oost Adriaen Anthonis Adriaens den ouden, zuijt Peter Jan Peter Jacobs, west Jan Corstiaen Adriaen Jacobs ende noort de erffgenamen Corstiaen Jacobs, los ende vrij,

Voorts is tusschen voornoemde condividenten wel expresselijck besproken ende geconditioneert, dat ijder op sijn aengecavelde deel ende loth sal moeten gedogen ende onderhouden, alle wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den twaelfden junij sestien hondert seven en tachentigh,Zoeken in website: De Hasselt voor 1832