Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1687-14-8157-69v

Kennelijck sij eenen ijgelijcken, als dat op huijden dato deses, voor schepenen der Heerlijckheijt Tilborgh ende Goirle ondergenoemt, sijn gecomen ende gecompareert Marten Laureijs Martens, soo voor sijn selven ende hem fort ende sterckmakende voor Geertruijt sijne absente suster, Jan ende Willemken Laureijs Martens, mitsgaders Adriaen Goijaert Jans als in huijwelijck hebbende Jenneke Laureijs Martens, alle kinderen ende erffgenamen wijlen Laureijs Martens ende Elisabeth Jan Willems, de welcke met malcanderen hebben aengegaen ende gemaeckt, eene minnelijcke ende vriendelijcke erffscheijdinge ende deijlinge, van de naebeschreve erffgoederen hun comparanten mits het overlijden van Laureijs Martens ende Elisabeth Jan Willems Verhoeven aengecomen inde voege forma ende maniere hier naebeschreve volgende,

Overmits de welcke, soo sullen de voornoemden Marten ende Geertruijt samen voor henne portie hebben, behouden, ende in vollen vrije eijgendom possideren een huijs, schuer, ende schop, metten erffenisse daeraen leggende, ende daer toe behoorende, groot drie en een halff loopensaet ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, comende aldaer oost, ende zuijt tkint Adriaen Joost Hoirevoorts, west de gemeene straet, ende noort de kinderen Joost Goijaert Heerden, los ende vrij, Item eem moerveldeke als uijtgesteke putten, groot een loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aende Broeckstraet alhier aldaer oost de Leij, zuijt, west ende noort, Jan Laureijs Peijnenborg, los ende vrij,

Waer tegens Jan den soon ten deele bevallen is, ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck blijven besitten, een parcheel ackerlant, groot drie loopensaet ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, comende aldaer oost tkint Adriaen Hoirevoorts, zuijt Adriaentje Aert Meus, west de straet, ende noort d H Geest alhier, los ende vrij,

Waer tegens de voornoemde Willemken ten deele bevallen is, ende sal de selve alsoo voor haere portie hebben, behouden, ende erffelijck blijven possideren, een parcheel ackerlant groot vier ende een halff loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen als voor, comende aldaer oost, zuijt ende west Peter Goijaert Heerden, ende noort de straet, los ende vrij, uijtgenomen vijff peningen chijns jaerlijcx betaelt wordende aenden heer deser Heerlijcheijt op St. Stevens dagh,

Waer tegens den voorn: Adriaen Goijaert Jans no: ux: ten deele bevallen is, ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck blijven besitten, een parcheel ackerlant groot vier en een quart loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen als voor, comende aldaer oost Jan Peter Michielse, zuijt ende noort Gerit Jan Anthonis ende west de straet, los ende vrij,

Voorts is tusschen de voors parthijen condividenten wel expresselijck ondersproken ende geconditioneert dat ijder op sijn aengecavelde deel ende loth sal moeten gedoogen, ende onderhouden, alle wegen, stegen, waterlaeten, ende alle andere etc. en hebben etc. gelovende etc., allen commer etc. actum den veertienden junij sestienhondert sevenentachentigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832