Menu

Documenten

Document R-1687-14-8157-86r

Kennelijck sij etc. als dat op huijden dato deses, voor schepenen der Heerlijckheijt Tilborgh ende Goirle sijn gecomen ende gecompareert, Anthonis Jans van Gils, Leendert Anthonis Aerts, en Cornelis Peters, leijden ende verclaren met den andere aengegaen ende gemaeckt te hebben, eene erffsplissinge vande naebes. errfgoederen in der voege forme ende manieren hier naebes. volgende,

Overmits de welcke soo sal de voors. Anthonis hebben behouden ende erffelijck possideren, een parceel ackerlant groot een loop ofte daer ontrent, gelegen aent Craijven alhier, aldaer oost den gemeene voetpat, zuijt den deijlder in desen, west de straet, ende noort Leendert Anthonis Aerts los ende vrij,

Waer tegens den voorn. Leendert ten deele bevallen is, ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende in vollen eijgendom possideren de gerechte helft in een huijs ende hoff aenden zuijden kant, scheijdende op de graet van de schouw die halff ende halff sal worden onderhouden gestaen ende gelegen als voor, comende aldaer oost eenen gemeenen voetpat, zuijt Anthonij Jans van Gils, west de straet ende noort den deijlder hier navolgende, los ende vrij,

Ende waer tegens den voorn. Cornelis Peters ten deele bevallen is, ende sal den selven alsoo hebben behouden, ende in vollen eijgendom blijven besitten, de wederhelft vant voorn. huijsken ende hoff aenden noorden kant, scheijdende op de graet van de schouw die halff ende halff sal worden onderhouden comende aldaer oost den gemeene voetpadt, zuijt den tweeden deijlder in dezen, west de straet, ende noort de erffgenaemen Bastiaen Hendricx, los ende vrij,

Voorts is tussen de voorn. parthijen condividenten, wel expresselijck geconditioneert ende ondersproken, dat ijder op sijn aengecavelde deel ende lot, sal gedogen ende onderhouden alle wegen, stegen etc., en hebben etc. pro ut in forma, actum den twintighsten augustij sestien hondert seven en tachentigh.
Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832