Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1688-115-38-29v

Inden naeme ons Heeren Jesu Christij Amen.
Compareerden voor mij Arnold: van Loon openbaer notaris bij den Ed: Mo: Rade van Brabant in sGravenhage geadmitteert, binnen de Heerlijckheijt Tilborgh residerende, ende de getuijgen naegenoemt in eijgene persoonen d'eersame Jacob Peters van Heijst, ende Cornelia Cornelissen van Gorp, wettige houwelijcxse luijden, alhier aende Hasselt woonende, mij notaris wel bekent, beijde gesont van lichaemen, gaende en staende, hen verstant, memorie, ende sinnen, alomme wel machtich, ende volcomentlijck, gebruijckende, soo sulcx opentlijck bleeck, de welcke overdenckende de broosheijt der menschelijcker nature, siende, datter op aerde niet seeckerder en is, dan de doot, ende niet onseeckerder als de ure van dien, hebben daeromme met voor bedachten raedt, rijpe deliberatie, ende mutueel consent, sonder persuatie ofte inductie van ijemanden, soo sij verclaerden, uijt hennen eijgen vrijen wille, gemaeckt, geordonneert ende geslooten, soo sij doen mitsdesen, dit hen tegenwoordich testament, lesten en uijttersten wille, in voegen, ende manieren hier nabeschreven volgende;
Eerstelijck henne zielen, nu, en soo wanneer, die uijt henne sterffelijcke lichaemen, sullen comen te scheijden, de genade ende bermherticheijt van Godt almachtich bevelende, en henne doode lichaemen eerlijck en christelijck begraven te worden, comende voorts totter dispositie van henne tijdelijcke goederen, hen bij Godt almachtich op deser aerde genadelijck verleent, soo verclaerden sij testateuren, voor eerst te casseren, annulleren, doot ende te niet te doen, alle andere voorgaende testamentaire dispositien, off anderen maeckagien, hoedanich die sijn, ofte genoemt qonnen worden, geen van allen uijtgesondert, die sij voor date deses eenichsints mochten hebben gemaeckt, ende gepasseert, niet willende dat die sullen worden nagecomen, ofte achtervolgt, maar als nu van nieuws disponerende, soo verclaerden zij testateuren te legateren aende Taeffele vande H: Geest binnen Tilborgh, een parceeltien ackerlants groot een loopensaet off daerontrent begrijpende, gelegen binnen dese parochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt de Hasselt, aldaer tusschen erffenisse oost Jan Anthonis Peter Michielssen, west Cornelis Elias Verwers, zuijt de kinderen van Gijsbert vande Loo ende noort ..., los ende vrij, Item prelegateren sij testateuren soo sij doen mitsdesen, aen Geertruijt dochtere Nicolaes van Gorp, daer moeder aff was Helena Sijmon Hollen, henne nichte, de gerechte hellichte gemeen ende onbedeelt in drije margen weijlants, waer van de wederhelfte aende voors Nicolaes van Gorp competeert, soo groot en cleijn als deselve gelgen sijn inden banne vande Duijl onder de jurisdictie van Waerthuijsen, sijnde vrij ende allodiael, waer van belent is ten oosten de graeffelijckheijt van Hollandt, den Broeckgraeff zuijden, d'erffgenamen vande d'hr Johan Doedeijns west, ende d'hr van Hoijcknart, gecomen vande erffgenamen van Versteegh, volgens den vestbrieff daer van sijnde, voor schout ende heemraden van Waerthuijsen in date 22 november 1677 gepasseert, onder die conditie, dat den voorn: Nicolaes van Gorp haeren vader, sijn leven lanck gedurende, daer van sal genieten de tochte ofte jaerlijcxse incompsten van dien, item prelegateren sij testateuren alnoch aende twee kinderen van Willem Corstiaen Meinaerts voor eenderde part, Jan Corstiaen Meijnaerts voor t twee derde part, ende Adriaen Corstiaen Meijnaerts, voor het resterende derde part, een parcheeltien zaeijlants, groot ander halff loopensaet off daer ontrent begrijpende, gelegen binnen dese parochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt de Schijff, opde Vlasstraet, aldaer tusschen erffenisse Jan Matheus Bacx oostwaerts, ende den waterlaet noortwaerts, omme alle deselve legaet ende prelegaten terstont na doode vande beijde de testateuren aenveirt ende in vollen eijgendom beseten te worden, sonder tegenseggen, van ijemanden, ende dat uijt redenen hen daer toe moverende, voorts hebben sij testateuren uijt conjugale lieffde ende affectie die sij malcanderen als, echte luijden sijn toe draegende, d'een den anderen den langstlevende van hen beijde wedersijdts, gemaeckt ende gelaeten, soo sij doen mits dese, vrij heer ende meester, ofte meesteresse, van all ende jegelijke henne gesamentlijcke goederen, present ende toecomende, soo haeffelijcke als erffelijcke, schulden, actien, ende crediten, hoedanich die sijn, ofte genoemt connen worden, waer en op wat plaetsen gelegen, geen van allen uijtgesondert ende d'eerste afflijvige met sijne doot, eenichsints sal comen te ontruijmen ende achter te laeten, omme alle deselve na doode vande eerste afflijvigen, bij den langstlevende in vollen eijgendom aenveirt, ende beseten te worden, die te mogen vercoopen, verteiren veralieren, transporteren, belasten ende beswaren, ende daer van te disponeren, soo de langstlevende gelieven off gelegen comen sal, in allen schijn ofte het bedde niet gescheijden was, oock sonder gehouden te wesen aen ijemanden te ... leveren eenigen staet offte inventaris, veel ... reeckeninge of bewijs daer aff te doen, als malcanderen daer van ontlastende ende dechargerende mits desen, voorts hebben sij testateuren alnoch wel expresselijck gewilt ende begeert, dat na doode vande langstlevende het overschot van alle henne goederen sal weorden gepart ende gedeelt, bij de suster vande testateur ende haere vier kinderen, item bij deselffs broeder ende susters kinderen, item bij de broeders ende susters kinderen vande testatrice, hooft voor hooft, egalijck ende elcx even diep, sonder onder scheijt en in cas van voorafflijvicheijt van eenige deselver, dat de kinderen de plaetse van henne ouders sullen representeren, ende mede deijlen, uijtgenomen, dat des testateurs suster voorde langstlevende vande testateur comende te overlijden haere kinderen desselffs plaets niet ende sullen representeren, maer als dan maer genieten hooffts gewijse beneffens de nichten en neven vande testateuren als voors:, instituerende ende nominerende, sij testateuren malcanderen d'een den anderen den langstlevende van hun beijde wedersijts, ende na doode vande langstlevende, henne wedersijtse vrinden, int gene des sal soo voors: is, tot hennen eenigen ende universelen erffgenaem, met vollen rechte van institutie mitsdesen, met seclusie van Jan Cornelis van Gorp des testatrices broeder oock desselffs kinderen ende kintkinderen, die sij testateuren uijt alle henne na te laetene goederen secluderen ende uijtsluijten mits desen, uijt redenen haer daer toe moverende, den selven Jan van Gorp nochtans ten dien insichte renuntierende ende quit scheldende, soodanige somme van een hondert gulden capitael als hij voor schepenen alhier in date ... aenden testateur heeft gelooft, item soodanige somme van een hondert vijfftich gulden, als den testateur voor hem Jan van Gorp, aende rentmeester vande Velde; tot s'Bosche, inden jaere van 1664 heeft verschoten en betaelt, t'samen met alle de intresten vandien, tgene voors. staet, verclaerden sij testateuren te wesen hennen testamente, lesten en uijttersten wille, willende en wel expresselijck begerende, dat t'selve in alle sijne poincten ende articulen, na henne doodt ende afflijvicheijt, preciselijck sal worden achtervolght, stadt grijpen ende sijn volcomen effect sorteren, t'sij bij forme van testament solemneel, codicille, gifte ter saecke des doots, onder de levende, off andersints, soo ende in sulcker voegen, t'selve alderbest sal connen substitueren, ende van waerde wesen, niettegenstaende alle ende jegelijcke solemniteijten, na rechten off andersints gerequireert, in desen niet en waeren geobserveert, oock niettegenstaende eenige costumen, placcaten, ordonantien, locaele off municipale rechten, desen eenichsints ter contrarie, als alle deselve, voor soo veel in hen is, derogerende ende te niet doende mits desen, sonder argh off list:
Aldus gedaen ende gepasseert binnen Tilborgh, ten comptoire mijns notaris, gestaen aenden Heuvel, ter presentie van sr. Johan vande Sande out schepen, ende Hendrick Glavimans mijns notarisclercq, beijde woonende alhier, als getuijgen hier toe
versocht en gebeden, die de minute deses, beneffens de testateuren, en mij notaris voornt., mede hebben onderteeckent, desen twaelffden julij 1688.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832