Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1688-14-8026-240r

Jenneke Cornelis Craijers, cum tutore ende dheer ende meester Wouter van Dijck advocaet ende procureur alhier, als last ende procuratie hebbende, van Niclaes Woumans ende Cornelis Lathouders, volgens procuratie daer van sijnde gepasseert voor den notaris Johan Wittebol ende seeckere getuijgen alhier indato vierde meert 1681 alhier gesien ende gelesen, cedunt uijt crachte van seeckere ... ende daer op volgende arbitrale uijtspraecke vande Heere ende meesters Henricus Keijsers ende Quirinus Crollins advocaten tot sBos, tussen de voorn vercoopers ter eenre ende Jan Janssen de Beir alias Baender ter andere sijde, in dato 5 meert 1687 aen ende ten behoeve van Quirijn Daem Anthonisse, een huijs metten appendentus ende dependentie van dien, ende de erve daer aen leggende groot ontrent een loopensaet gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost Cornelis Verwers, zuijt de gemeene straet, west de weduwe Peter Nouwens, ende noort Maria Hermans, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, etc. en hebben etc. gelovende etc. en allen commer etc. pro ut in forma, actum den tweeden januarij sestien hondert achtentachentigh.

Cooppen en slagen 210 guldens.

Deselve cedunt, aen Jacob Peters van Heijst, een parceel zaijlant groot een loopensaet ofte daer ontrent begrijpende, gelegen als voor aldaer oost Jan Anthonij Peter Michielse, zuijt den gemeene weght, west Cornelis Verwers, ende noort Jenneke vercooperse in desen, los ende vrij uijtgenomen wegen, stegen etc., en hebben etc., gelovende etc. allen commer etc. actum ut supra.

Cooppenn en slagen 44 gulden 10 stuijvers.

Deselve cedunt, aen Jacob Peters van Heijst, anderhalff loopensaet zaijlant, gelegen als voor, aenden Groenenwecht, zuijt de weduwe Peter Nouwens, west ende noort Jan Anthonij Michielsen, los ende vrij, uijtgenomen wegen etc. en hebben etc., gelovende etc. allen commer etc., actum ut supra.

Cooppenn en slagen 52 guldens.

Deselve cedunt, aen Niclaes van Gorp twee ende een halff loopensaet lants, genaemt den Hoeckacker, gelegen als voor comende aldaer oost de straet, zuijt ende west Jan Peter Janssen, ende noort Seger Elias Brock, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, etc., en hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum ut supra,

Cooppenn en slagen 104 guldens.

Deselve cedunt, aen Jan Laureijs van Doremael, een parceel weij genaemt den Heijdries groot twee loopensaet ofte daer ontrent gelegen als voor, aldaer oost ende zuijt de weduwe Laureijs van Doremael, west Adriaen Willems de Roij, ende noort Hendrick Peter Janssen van de Loo, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, etc., en hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum ut supra,

Cooppenn en slagen 124 guldens.

Deselve cedunt, aen Niclaes van Gorp, een parceel weijlants, groot een loopensaet ofte daer ontrent begrijpende, gelegen als voor, aldaer oost ende zuijt de straet, west Peter Goijaert Heerden, ende noort ..., los ende vrij, uijtgenomen wegen etc., en hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum ut supra.

Cooppn en slagen 39 guldens 10 stuijvers.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832