Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1688-14-8026-246r

Jan ende Helena Claes Francken cedunt aen Adriaen Claes Francken haeren broeder, twee derde paerten onbedeelt, in een huijs met omtrent twee en een halff loopensaet lant, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, aldaer int geheel tussen erffenisse oost Willem Adriaens de Beir, zuijt Jan Laureijs van Doremael, west Hendrick Goverts, ende noort de straet, los ende vrij, uijtgenomen vijff gulden sjaers aende heer van Deurne tot s Bosch, Item vijff gulden aen de H: Geest tot Oisterwijck jaerlijx, ende noch vijff duijten chijns sjaers, aende Conventuale van Tongerloo, voorts etc. en hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., prout in forma actum den dartighsten januarij sestien hondert achtentachentigh.

Cooppenn: 100 gulden.



Zoeken in website: De Hasselt voor 1832