Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1688-14-8026-259v

Juffrouwen Johanna, Theodora, Maria ende Anna alle vier gesusters dochters wijlen Sr. Peter Tholinghs, bij juffrouwe Maria vande Gracht verweckt, soo voor haer selven als mede inde naeme vande onmondige kinderen Francois Rijsinge haer daer voor fort ende sterck makende mits desen mette momboiren bij deselve hier toe vercozen, ende haer vande richter naer gewoonte gegeven ende verclaert alsoo als ..., vier loopensaet lants soo zaij als weijlant sijnde vier vijfde paerten in vijff lopensaeten gelegen inde parochie van Tilborgh inde Hasselt, d'een sijde d erffgenamen van Claes Tijssen, dander sijde d erffgenamen Daniel Bastiaens, deen eijnde de gemeijne voetpadt, ende dander eijnde de gemeijne wegh, item alnoch huijs ende hoff groot twee loopense sijnde de helft van vier lopensaet gelegen ter plaetsche voors., d'een sijde d erffgenamen Daniel Bastiaens d'ander sijde Jan Teun Peter Gielen, d'een eijnde de voetpadt, d'ander eijnde de gemeijne wegh, waer van Gerard van Noort notaris ende ... deser stadts secretarije, den coop tegens den richter ende mits vonnisse des heeren schepenen van deser stadt tot behoeff vande evictien op den negenden februarij xvi vijffentachentigh genomen ende vercregen heeft, sijnde daer naer d'selve inde name als voor, met uijtganck vande brandende keersse des ... als meest daer voor biedende daeraen gebleven gelijck inde instrumente van evictie voor een der secretarissen ende seeckere getuijgen alhier gepasseert, breder staedt begrepen, wesende gedateert den 27e februarij xvi ses en tachentigh soo ende gelijck deselve ter plaetsche voors. gelegen sijn, sonder in eenige precijsse grootte ofte mate te willen gehouden sijn, hebben sij bij maniere van leste slijtinge, wettelijck ende erffelijck opgedragen ende overgegeven mits desen Anthonis Janssen van Gils, tsamen mette voors. schepenen vonnis brieven ende instrumente van evictie daer van mentionerende ende metter ... rechte hen daer aen ende inhoude van dien eenighsints mentionerende ende hebben ... daerop vertegen inne maniere gewoonlijck sijnde, gelovende mette voors. momboirs, ende met sterck makinge als voor, als schulderesse principael op verbant van haere persoonen ende goederen present ende toecomende voor goet vast stendigh ende van weerde te houden, ende alle commer calangie ende aentael daer inne wesende ofte comende van haerent wegen, den copere aff te doen ... des sal den cooper hier uijt blijven vergelden eenen chijns van twee stuijvers twee penningen off daer ontrent in Luijcas van Amelroije chijns jaerlijcx daer uijt gaende, ende oft naermaels met wege van recht bevonde wierde iet meer daer uijt te gaen sal de cooper uijt de cooppenningen ende slagen soo verre die strecken aengecocht werden erff ende onlosbaer tegens den penningh twintigh ende spetie pachten ter arbitrage van heeren commissarissen tot de te doene reckeningen ter committens, getuijgen waeren hier over schepenen inne s'Hertogenbossche Willem Schuijl van Walhoorn, ende Cornelis Ackersdijck gegeven den achsten meij int jaer duijsent ses hondert sesentachentigh, was onderteeckent in libr: vander ..., ende onder uijthangen twee segels in groene wassen.

Accordeert met de autentique vestbrieff gedateert, geteeckent ende beselegt als boven.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832