Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1688-14-8026-261v

Adriaen Wouters van Loon als momboir, ende Adriaen Adriaen van Spaendonck als toesiender, over t onmondigh kint van Adriaen Willems van Spaendonck, daer moeder aff was, Josijna Wouters van Loon, ende Gerard de Groot als man ende momboir van Jenneke Schalcken mitsgaders Joost Grootens als man ende momboir van Maijke Schalck Cocken, cedunt met consent ende decreet van de heeren Drossaert ende Schepenen alhier de dato 15 januari 1688 ad opus jus habentium (in het belang der rechtverkrijgenden) aen ende ten behoeve van Peter Anthonij Hensen, een huijs metten gronde en erffenisse daer toe behoorende groot twee ende een halff loopensaet ofte daer ontrent sonder nochtans in eenige preciese mate te willen gehouden sijn, gestaen ende gelegen op t Goirken alhier, aldaer oost de weduwe Jochum Jan Anthonis, zuijt ende west de straet, ende noort Jan Wouters van Laerhoven los ende vrij, uijtgenomen ses gulden jaerlijcx aende heer van Deurne tot s'Bos voorts wegen, stegen, etc., en hebben etc, allen commer etc., actum ut supra (den tienden meert sestien hondert achentachentigh),

Cooppenningen et slagen 260 gulden,

Deselve cedunt, aen Jan Anthonis de Cort ontrent anderhalff loopensaet weij sonder nochtans in eenige mate te willen gehouden sijn, gelegen als voor, aldaer oost, zuijt, west, ende noort de gemeene straet, los ende vrij uijtgenomen wegen, stegen etc. en hebben etc. gelovende etc. allen commer etc., actum ut supra,

Cooppenningen et slagen 52 gulden 10 stuijvers.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832