Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1688-14-8026-284r

Hendrick Huijbert Wouters ende Adriaen Goijaert Jan Anthonis als momboir, ende Anthonij de Veth als toesiender, over de vijff onmondige kinderen wijlen Geertruij Goijaert Jan Anthonis, daer vader aff is de voors. Hendrick met consent van heeren drossaert ende schepenen alhier cedunt aen Gerit Jan Anthonis, een parceel zaijlants genaemt Heerkens weij groot vijff quartier loop offte etc. gelegen aende Hasselt alhier aldaer oost de cooper, zuijt de weduwe Peter de Beir, west Jan Goijaert Jan Anthoniss ende noort de straet, los ende vrij uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc.gelovende etc. actum drie en twintighsten junij sestien hondert achtentachentigh.

Cooppenningen et slagen 110 gulden, voldaen bij de vest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832