Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1688-14-8026-299r

Daniel Adriaens van Beurden cedit, met consent ende decreet van de heeren drossaert ende schepenen alhier, de dato 18 augustij 1688, aen Peter van Woensel, een huijs, schuer, met den gronde ende erve daer aen leggende, ende daer toe behoorende, groot een loopensaet, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost Gerit Jans van Beurden, zuijt tnaer volgende parceel ende west de weduwe Gerit Willems Veramelvoort, ende noort de straet, los ende vrij uijtgenomen twee stuijvers vier penningen chijns sjaers, aende Heer deser Heerlijckheijt te betaelen, Item een parceeltje ackerlants groot drie loopensaeten ofte daer ontrent, gelegen aende zuijtsijde van de voors. huijsinge ende erve, los ende vrij, uijtgenomen het gedogen ende onderhouden, van alle wegen, stegen etc., en heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., ende is mede gecompareert, Jan Daniels van Beurden voor sijn selve, ende hem fort ende sterck makende voor sijne voordere susters ende broeders, den welcken verclaerde in dese veste te approberen, ende ratificeren alsoo vercoopinge is geschiet om daer mede schulden des boedels aff te lossen, actum den vijffentwintighsten september sestien hondert achten tachentigh.

Coopp et slagen 510 gulden voldaen bij de vest.

Zoeken in website: De Hasselt voor 1832