Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1688-14-8026-300r

Jan Daniels van Beurden voor sijn selven, ende hem fort ende sterck makende, voor sijne verdere broeders ende zusters, heeft wettelijck ende erffelijck opgedragen ende overgegeven, uijt cracht van seeckere schriftelijcke last van Daniel sijn vader in dato eerste oct 1688, dewelcke vermits deselfs sieckte selfs niet compareren can, volgens de voorn gegeven last ons schepenen vertoont, aen ende ten behoeve van Maijke Adriaen van Beurden, wed Gerit Willem Veramelvoort, ende deselfs kinderen, soodanigh parceel weijlant groot omtrent seven quaertier Loopensaet, gelegen aen de Hasselt, alhier, als den voorn Daniel van Beurden op den 25 september 1688 met consent ende decreet van de heere drossaert ende schepenen alhier heeft vercocht waer van het hooghsel op den 29 dito is uijtgegaen comende tussen erffenissen oost Jan van Gorp de oude, zuijt de wed Laureijs van Doremael, west de straet, noort Peter Goijaert Heerden, los ende vrij, uitgenomen etc ende heeft etc pro ut in forma actum ut supra.

Cooppen en slagen 200 gulden voldaen met het casseren van soodanig driehondert gulden als de voorn Daniel bij deelinge dato 23 feb 1663 aen vercoopers verplicht is.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832