Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1689-115-39-43v

Inden naem des Heeren Amen.
Compareerde voor mij Arnold: van Loon openbaer notaris, bij den Ed: Rade van Brabant, in s'Gravenhage geadmitteert, binnen de Heerlijckhejt van Tilborgh residerende, ende de getuijgen naegenoemt in eijgen persoon, Cornelia Cornelissen van Gorp, weduwe ende testamentaire boedelhouster wijlen Jacob Peters van Heijst, alhier aende Hasselt woonende, mij notaris wel bekent, sieckelijck neffens den vuere sittende, nochtans haer verstant, memorie, ende sinnen, alomme wel machtich ende volcomentlijck gebruijckende soo sulcx opentlijck bleeck, de welcke bij forme van een tweede codicille, uijt crachte ende machte haer comparante, bij den testamente tusschen haer ende haeren man zaliger gemaeckt, ende haer daer bij gegeven, wel expresselijck heeft gewilt, begeert, ende verclaert, soo sij doet mits desen, haeren uijtterste wille ende begeerte te wesen, dat Mechel Gerits van Gorp getrout met Goossen Brenders haere nichte, van alle het geene haer na doode vande comparante sal aencomen, volgens den voors: testamente, maer alleenlijck sal genieten de naeckte tocht ofte jaerlijcx de usufructen van dien, ende dat den erffdom van dien, sal comen ende succederen opde kinderen van haer Mechel, alreede verweckt, ende noch te verwecken, daerenboven heeft de comparante alnoch gewilt ende begeert, sulcx sij doet mits desen, dat dhr Anthonij Emonds na doode vande comparante, uijt gereetste? na te laetene goederen te weten uijt de portie die Jan Daniels van Beurden sal comen te genieten, sal proffiteren ende ontfangen, de somme van acht ducatons, ende dat in voldoeninge van gelijcke somme van acht ducatons, die hij Jan Daniels van Beurden, of Geertruijt sijne huijsvrouwe, van zaliger dheer Milo de Neucker, heeft affgeleent, ende dat die schult alsdan daer mede sal comen te cesseren, doot ende te niet te wesen, sulcx dat hij Jan Daniels geene goederen, sal mogen aen veerden, ten sij dat de gemelte acht ducatons aenden voors: heere Emonds promptelijck sullen sijn betaelt ende voldaen, t'geene voors: staet, verclaerde sij comparante te wesen haren lesten ende uijttersten wille, die sij begeert, dat neffens haeren testamente, ende codicille voor desen gemaeckt, na haer doodt, preciselijck sal worden achtervolght, stadt grijpen ende sijn volcomen effect sorteren, bij forme van codicille, gifte ter saecke des doodts, of andersints, soo ende in sulcker voegen t'selve alderbest sal connen substitueeren, ende van waerden wesen, niettegenstaende alle solemniteijten na rechten of andersints gerequireert, in desen niet en waeren geobserveert, consenteerde hier van een ofte meer acten uijt gelevert te worden, daer ende des behooren sal, sonder argh off list:
Aldus gedaen ende gepasseert binnen Tilborgh, ten woonhuijse gestaen aende Hasselt vande comparante, ter presentie van Jan Loureijs van Doremael, ende Cornelis Jan Hoijpijls, beijde inwoonders alhier, als getuijgen hier toe versocht en gebeden, die de minute deses, beneffens de comparante ende mij notaris voornt. mede hebben onderteeckent desen dartichsten november xvi negen ende tachtentich.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832