Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1689-14-8157-142r

Kennelijcksij eenen ijgelijcken, als op huijden dato deses voor schepenen der Heerlijckheden Tilborgh ende Goirle ondergenoemt, sijn gecomen ende gecompareert, Denis ende Anneke, dochtere van Hendrick Hoirevoirts, Jan Claessen de Cocq, als man ende momboir van Anneke de oudere, dochtere van Hendrick Hoirevoirs voorn, Adriaen Willems de Roij, Peter Goijaert Heerden, ende Cornelis Jans Verbunt als man ende momboir van Catalijn de Bont, de welcke met malcanderen hebben bekent ende beleden, aengegaen ende gemaeckt te hebben eene erffelijcke scheijdinge ende deijlinge, vande naebeschreven erffgoederen metter doot ontruijmt ende achter gelaten, bij Jan Adriaen Hoirevoorts, henne oom, ende neeff zaliger, ende op hun comparanten gesuccedeert, in den voegen forme, ende maniere hier naebeschreven volgende,

Overmits der welcke, soo is den voorn. Denis ten deele bevallen, ende sal deselve, alsoo voor sijne portie, hebben, behouden, ende erffelijck possideren, eerstelijck, een parceel soo saij als weijlant, groot omtrent vijff loopensaeten gelegen aende Hasselt alhier, aldaar oost Jan Claessen de Cocq, zuijt Peter Adriaen de Beir, west de H Geest, ende noort de straet, los ende vrij, uijtgenomen, twaelff peningen chijns sjaers, aende gesworens alhier, Item de helft in een parceel heijbeemt, groot int geheel omtrent twee buijnder, ofte soo groot ende cleijn als derselve tot ... gelegen is, onder jurisdictie van Gils, inde Lange Hoeve, aldaer tussen erffenisse oost Jan Jan Goijaerts, west Jan Willems Veramelvoort, zuijt de ... straet, ende noort de Lantscheijdinge tussen Tilborgh ende Gils, los ende vrij, uijtgenomen de helft in seeckere chijns, soo groot ende cleijn, als deselven sal ... worden, jaerlijcx te voldoen ende te betaelen, aen den Rentmeester ... den heeren prince van Orange, tegenwoordigh koning van Groot Brittange, tot ... te betaelen twee dagen naer St Maarten, ende sal den condividenten deser in vergelijckingh van cavelen, moeten geven ende uijtkeeren, aen het tweede loth, de somme van hondert tien gulden op Lichtmis dagh 1690 toecomende, sonder intrest,

Waertegens Anneke Hendrick Hoirevoorts, ofte wel Adriaen Goijaert Heerden, ten behoeve van deselve Anneke, vermits haere absentie ende hem daer voor fort ende sterck makende ten deele bevallen is, ende sal alsoo hebben ende genieten eerstelijck soodanige vijftigh gulden capitael als Adriaen Joost Hoirevoorts op den 15 julij 1673 aen dese gemeente van Tilborgh heeft overgedaen met den intrest daer van in toecomende te vervallen, Item sal van den eersten condivident genieten ende proffiteren de somme van hondert tien gulden te Lichtmis toecomende te betaelen, sonder intrest ende noch van Jan Claessen de Cocq, derde condivident de somme van seventigh gulden te betaelen als voor,

Waertegens Jan Claessen de Cocq no. ux., ten deele bevallen is, eerstelijck een parceel ackerlant, groot omtrent vier loopensaet, gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost Hendrick Cornelis ..., zuijt Peter Adriaen de Beir, west Denis Hendrick Horvoorts ende noort Jan Laureijs van Doremael, los ende vrij, Item een parceel ackerlants, groot twee loopensaet ofte daer omtrent, gelegen als voor, aldaer oost Adriaen Anthonis, zuijt de weduwe van Wittenhorst, west ende noort de gemeente los ende vrij, ende sal den condivident, in vergelijckinge van cavelen, moeten uijtkeeren, aende tweede condivident de somme van seventigh gulden, te Lichtmis toecomende,

Waartegens Adriaen Willems de Roij, ten deele bevallen is, en die sal alsoo voor sijne portie, hebben, behouden, ende erffelijck blijven possideren, eerstelijck een loopensaet lant, gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost de weduwe Jan Goijaert Heerden, zuijt Jan Cornelis van Gorp, west de gemeente ende noort Peter Goijaert Heerden, los ende vrij, Item een parceel weij, groot drie loopensaet, ofte daer omtrent, gelegen als voor, aldaer oost de waterlaet, zuijt Gerit Willems Veramelvoorts, west Jan Adriaen Willems de Roij, noort de H Geest alhier, los ende vrij, Item de helft onbedeelt, in eenen hoijbeemt, groot drie a vier loopensaet gelegen int Broeck alhier, aldaer oost Claes Cornelis Claessen, zuijt de Lantscheijdinge, west Adriaen Cornelis Joosten, ende noort den Langendijck, los ende vrij, Item alnoch een heijveldeken groot twee loopensaet, gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost Cornelis Verbunt, zuijt Jan Goijaert Heerden, west de gemeente, ende noort ..., los ende vrij,

Waertegens Peter Goijaert Heerden, ten deele bevallen is, een huijs, schuer ende schop, met omtrent drie loopensaet, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost de gemeene straet, zuijt Adriaen Willems de Roij, west Denis Hendrick Horevoorts, ende noort Adriaen Segers, los ende vrij, uijtgenomen twee ... chijns sjaers, aen den hoogh Edelen heer deser Heerlijckheijt te betaelen op St Stevens dagh,

Ende waertegens Cornelis Jans Verbunt no. ux. ten deelen bevallen is een parceel ackerlant groot omtrent anderhalff loopensaet, gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost ... Peter van Heijst, zuijt Adriaen Willems de Roij, west eenen gemeene wecht, ende noort Claes van Gorp, los en vrij.

Voorts is tusschen de voors parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert end ondersproken dat ider op sijn aengecavelde deel en lot sal moeten gedogen, ende onderhouden alle wegen stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum ultima october sestien hondert negen en tachentigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832