Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1690-115-40-14r

Compareerden voor mij Arnold: van Loon openbaer notaris, bij den Ed: Rade van Brabant, in Sgravenhage geadmitteert, binnen de Heerlijckheijt Tilborgh residerende, ende de getuijgen naegenoemt in eijgene persoonen Aeltie Peters van Heijst, weduwe wijlen Peeter Jan Melis, Huijbert Peter Melis haren soone, soo voor sijn selven, ende alnoch als momboir over Jan sijnen minderjarigen broeder, mitsgaders den selven noch als momboir ende Jan Anthonis de Cort toesiender, over de 2 minderjarige kinderen wijlen Marie Peter Melis, daer vader aff is, Jan Jacob van Woensel, Anthonij Michiel de Veth als man, ende momboir van Cornelia Huijbert Wouters, Marie Daniels van Beurden, den voors: Huijbert Peter Melis als toesiender over de twee uijtlandige soonen van Daniel van Beurden, daer moeder aff was Marie Peters van Heijst, Gerit Verschueren als man ende momboir van Marie, Bartel Meeus Momboirs als man ende momboir van Claesken, Andries Jans van Meghdenbergh, als man ende momboir van Jenneken gesusteren, dochteren wijlen Herman Peters van Heijst, Peter, Dingen, ende Cornelia, broeder ende susteren, meerderjarige kinderen wijlen Herman Peters van Heijst voornt., Joost vander Heijden als man ende momboir van Marie Jan Melis, Adriaen, Peeter, Aert en Niclaes, soonen wijlen Gerit van Gorp, Goossen Janssen Brenders als man ende momboir van Mechel Gerits van Gorp, ende denselven Niclaes van Gorp instaende voor de kinderen van gemelte Mechel sijne suster, Marie Pauwels Aertssen, Maria Janssen van Gorp soo voor haer selven, als haer fort ende sterck maeckende voor Jan Janssen van Gorp haeren broeder, Cornelis Cornelissen van Gorp, Jan Corstiaen Meijnaerts ende Adriaen sijnen broeder, Corstiaen Willem Meijnaerts als momboir ende Claes Willem Jan Aerden toesiender over de twee onmondige kinderen wijlen Willem Corstiaen Meijnaerts, daer moeder aff was Jenneken Jan Aerden, alle erfgenaemen wijlen Jacob Peters van Heijst en Cornelia Cornelis van Gorp, ende inwoonderen alhier, dewelcke gesamentlijck ende jeder voor soo veel hem is aengaende, met sterckmaeckingen ende in qualiteijt als voor, verclaerden te constitueren, machtich te maecken, ende in henne stede te stellen, soo sij doen mits desen, Jan Daniels van Beurden, ende Loureijs Adriaens van Heijst, henne mede erffgenaemen mits dat jeder van hen insolidum voor den heelen ontffanck responsabel en aenspreeckelijck sal wesen, speciaelijck omme uijt den naem ende van wegen de constituanten te innen, vorderen, ende ontffangen alle ende jegelijcke de proffijtelijcke schulden des boedels, mitsgaders de uijtstaende capitaele penningen ende verloopen intresten van dien, als oock de looppenningen vande erffgoederen bij de gesamentlijcke erffgenaemen vercocht, ende op heden date deses, aende respective coopperen voor schepenen alhier gevest ende opgedraegen, quitantien te passeren ende voornamaeninge te caveren, met alle ende jegelijcke soo debiteuren als crediteuren, finalijck te reeckenen ende liquideren, met voldoeninge aen d'een en d'ander sijde, die bevonden sal worden penningen te competeren, d'onwillige debiteuren, cooperen, ende alle andere, geen uijtgesondert, met alle middelen van rechte tot betaelinge van hun achterwesen te constringeren, ende ..., ende die proceduren tot den uijt eijnde te vervolgen ende prosequeren, oock tegens alle ende jegelijcke die ietwes t'onrechte opden boedel willen pretenderen in recht te verscheijnen, ende die saecke te defenderen, oock met alles daeraen dependerende ende vereijst wordende, tot den uijt eijnde toe, te vervolgen, waernemen, gade te slaen ende te defenderen, vande nadeeliche vonnissen te appelen, ende de voordeeliche ter behoorlijcke executie te doen stelle, oock speciaelijck de saecken van arrest bij Jan Cornelis van Gorp, ende Aleijdt weduwe Pauwels Denis Joosten, op de cooppenningen vande erffgoederen t'onrechte gedaen, mede waer te nemen, vervolgen, ende tot den uijt eijnde te prosequeren, soo dat die proceduren eenighsints sullen vereijssen, ende indie saecken behoort gedaen te worden, soo inde eerste instantie, in cas d'appel, of andersints, alles met macht om een of meer te mogen substitueren, ende met voorkennisse vande constituanten over dubieuse ende questieuse saecken te accorderen, transfigeren, ende compromitteren, soo als de geconstitueerdes goet vinden ende te rade worden sullen, ende voorts alles anders meer te doen, handelen, verrichten, ende ..., t'gene de constituanten, selfs present ende voor oogen sijnde, eenighsints souden connen ofte mogen doen, al waert oock soo, dat tot de voors: saecken, nader of specialder macht gerequireert werde, dan voors: staet, gelovende voor goet, vast, onverbreeckelijck, ende van waerde te houden, ende doen houden, t'gene bij de geconstitueerdens, of deselver gesubstitueerdens, uijt cracht deses, eenichsints sal wesen gedaen ende verricht, onder verbant van hennen persoonen ende goederen als na recht, salvo competu?,
Aldus gedaen ende gepasseert, binnen Tilborgh ter presentie van Cornelis Soffaerts, ende Gerit Jan Anthonissen, beijde inwoonderen alhier, als getuijgen hier toe versocht die de minute deses beneffens de comparanten ende mij notaris voornt. mede hebben onderteeckent desen eenentwintichsten martij xvi tnegentigh.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832