Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1690-115-40-2r

Inden naem des Heeren Amen.
Compareerde voor mij Arnold: van Loon openbaer notaris, bijden Ed: Rade van Brabant, in s'Gravenhage geadmitteert, binnen de Heerlijckhejt van Tilborgh, residerende, ende de getuijgen naegenoemt, in eijgen persoon, Cornelia Cornelis van Gorp, weduwe ende testamentaire boedelhouster wijlen Jacob Peters van Heijst aende Hasselt alhier woonende, mij notaris wel bekent, sieckelijck neffens den vuere sittende, nochtans haer verstant, memorie, ende sinnen, alomme wel machtich ende volcomentlijck gebruijckende, soo sulcx opentlijck bleeck, de welcke verclaerde mitsdesen alnoch te approberen, voor goet, ende van waerde te houden, soodanigen testamente als sij met haeren man zaliger, voor mij notaris ende seeckere getuijgen op den ... xvie achtentachtich heeft gemaeckt ende gepasseert als oock de twee codicillen bij de comparante na doode van haeren man mede voor mij notaris ende seeckere getuijgen gemaeckt ende gepasseert, uijtgenomen tgene bij desen daerinne sal werden verandert ende gealtereert, te weten: dat de comparante wel expresselijck begeert, ende sulcx haeren uijttersten wille te wesen, dat de drije kinderen van Jan Cornelis van Gorp haeren broeder, na doode van haer comparante in alle de goederen bij haer acher te laeten, geen uijtgesondert, hooftgewijse mede sullen parten ende deelen benefffens de andere nichten en neven sonder onderscheijt deselve (voor soo veel des noot) mede tot hare erffgenamen mitsdesen instituerende, niettegenstaende deselve bij den testamente van den jaere xvi achtentachtentich voors:, sijn gesecludeert, ende ingevalle dat eenige vande vrienden ofte ijmant vande gelijcke erffgenamen sulcx wilden bedisputeren, ende de drije kinderen van haeren voors: broeder als voorschreven, niet mede wilde laeten deelen, soo verclaert sij comparante mitsdesen, aenden voorn: drije kinderen van haren broeder Jan van Gorp voorschreven, te legateren een parceel ackerlants groot vier loopensaeten of daer ontrent, nochtans soo groot ende cleijn, als deselven gelegen is, binnen dese parochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt de Hasselt inde Stadts Hoeve aldaer, tegenwoirdich gebruijckt wordende, bij Hendrick Gijsberts vande Loo, om die dan terstont na de dood vande comparante, bij deselve, genooten ende geproffiteert te worden, compareerde mede Jan Cornelis van Gorp, de welcke neffens de comparante verclaerden, dat hiermede alle questien, pretensien, ende contra pretensien, die d'een tot laste vande anderen soude mogen hebben, tenemael sullen wesen doodt ende te niet, tot heden date deses, sonder eenige reserve, voorts heeft de comparante mitsdesen gelegateert, soo sij doet mitsdesen, aen Geertruijt de voordochter van Niclaes van Gorp, daer moeder aff was Helena Hollen, de gerechte helfte onbedeelt in een parceeltien ackerlants groot drije loopensaeten of daer ontrent begrijpende, gelegen binnen dese parochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt het Craeijven, waer van aende selve Geetruijt de wederhelfte competeert, met den last daerop staende, omme die helfte terstont na doode vande comparante bij deselve, of hare voighden aenveert, ende beseten te worden, tgene voors: staet, verclaert sij comparante te wesen haeren lesten ende uijttersten wille, die sij begeert dat neffens haeren testamente, ende andere codicillen, daer na gemaeckt, na hare doot ende afflijvicheijt preciselijck sal worden achtervolgt, stadt grijpen, ende sijn volcomen effect sorteren, t'sij bij forme van uijttersten wille, codicille, gifte ter saecke des doots, onder de levende, of andersints, soo en in sulcker voegen t'selve alderbest sal connen bestaen ende van weerde wesen, niettegenstaende alle ende jegelijcke solemniteijten, na rechten of andersints gerequireert, in desen niet en waeren geobserveert, sonder argh of list:
Aldus gedaen ende gepasseert binnen Tilborgh, ten woonhuijse vande comparante, gestaen aende Hasselt ter presentie van Jan Laureijs van Doormael, ende Jan Adriaen de Roij, beijde als getuijgen hier toe geroepen ende gebeden, die de minute deses, beneffens de comparante, ende mij notaris voornoemt, mede hebben onderteeckent desen darthienden januarij xvi tnegentich.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832