Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1690-115-59-20r

In den name ons heeren Amen, doen cond ende kennelijck bij desen openbaren instrumente dat voor mij Joannes Wittebol openbaer notaris bij den Ed: Mo: Rade van Brabant in s'Gravenhaghe geadmitteert, binnen de Heerlijckheijt van Tilborgh residerende, ende de getuijgen naergenoempt gecompareert is, den eersame Jan Janss Deckers, ende de eerbare Marie Barthelmeeus Ansems houwelijcxe luijden, den voors Jan Deckers sieckelijck te bedde liggende, ende de voornoemde Marie gesont ende wel te passe?, beijde hen verstant ende memorie wel machtigh als opentlijck bleeck, de welcke overdenckende de broosheijt des menschen leven, de sekerheijt des doots, ende de onsekerheijt van d'ure der selver, willende daeromme van deser werelt niet scheijden sonder alvorens van henne tijdelijcke goederen gedisponeert te hebben, voor eerst soo recommanderen sij testateuren hennen onsterfelijcke sielen, soo wanneer die uit henne sterfelijcke lichamen sullen scheijden, de grondeloose bermherticheijt Godts ende haren doode lichamen der christelijcke begraeffenisse. Comende nu voorts tot dispositie van henne tijdelijcke goederen, hen bij god almachtich op deser aerde verleent soo is den wille van hen testateuren uijt sonderlinge liefde ende conjugale affectie, malcanderen inde houwelijcken staet ... ende nadien ... god belieft alnoch te ..., sonder inductie of persuatie van jemanden, uijt haren vrijen ende eijgen wille soo sij verclaerden, dat de langstlevende sal blijven heer ende meester vrou ende meesteresse, van alle de haeffelijcke ende meubele goederen, schulden, gelt, actien ende crediten, tgene de eerst afflijvige metter doot sal comen te ontruijmen, omme daer mede te moghen doen sijnen oft hare vrijen ende eijgen wille sonder contrdictie van jemanden, item van de helft der erfgoederen ten erven, ende d'ander helft ter tochte haer oft sijn leven lanck, ende naer doode vande langstlevende soo is den wille van beijde de testateuren dat deene helft der erfgoederen bij de langstlevende ter tochte beseten, sullen gedeelt worden bij de naaste vrinden der langstlevende te weten bij de susters ende broeders, of bij overlijden der selver, bij henne kinderen of kintskinderen of voordere descendenten staecxgewijse bij representatie, de doode hant met de levende deijlende, ende ingevalle den testateur eerst quam afflijvig te worden, soo is conditie dat de testatrice, aenden sone van Catelijn sijn suster genaemt Adriaen sal geven ende uijtreijcken de somme van thien guldens jaers ende dat vier jaren achter een volgende, uijt redenen hem daertoe moverende sonder te corten op sijn erffenisse, ende voorts dat sijne helft der erfgoederen sullen worden gedeelt na doot vande langstlevende in vier egale parten of delen te weten bij sijn broeder Adriaen voor een vierde part ter tochte sijn leven lanck ende sijn kinderen ten erfrechte, ..., en het tweede vierde part bij Peeter sijn broeder, item bij de kinderen van Jenneke sijn suster daeraf vader is Henrick van Heijst, item bij den voors Adriaen sone van Catelijn sijn suster daeraf vader is Jan Denis Reijnders jder voor een vierde part of bij aflijvigheijt aen henne kinderen of voordere descendenten omme die te mogehen vercoopen belasten ende ... naer hen goetduncken sonder contradictie legaterende na doode vande eerstaflijvige aende Tafel vande H: Geest alhier eene somme van vijfentwintigh guldens, als oock aen Jan Peeter Smarien gelijcke somme van vijfentwintigh guldens, terstont na doode vande ierstaflijvige te voldoen, malcanderen over ende weder als vs is, ende henne broeders ende susters of henne kinderen alsoo erfgenamen instituerende, met volle recht van institutie, alle twelck het testateuren van woorde tot woorde perfectelijck voorgelesen sijnde, verclaerden te wesen, hennen uijtterste wille, ende laetste begeerte, die sij willen dat na haer doot in alle poincten sal worden achtervolght tsij als testament codicille gifte ter sake des doots of andersints soo die best na recht costumen ende ... gewoonte deser lande sal moghen ... niettegenstaende eenige etc. derogerende ende etc.
Actum ten huijse der testateuren aent Craijven tot Tilborgh desen i juni 1690 ter presentie van Adriaen Jan Ariens, ende Cornelis Crijnen geloofweerdige getuijghen gevraeght sijnde den testateur ende testatrice of sij conden schrijven verclaerden neij, ende de getuijgen Adriaen Jan Ariens mede neij ende Cornelis Crijnen ja, ende hebben dese met hen hantmerck ende Cornelis Crijnen met sijnen naem beneffens mij notaris onderteeckent.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832