Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1690-115-60-154r

Compareerde voor mij Cornelis Cloostermans notaris openbaer, bij den Ed: Mo: Rade van Brabant in s'Gravenhaghe geadmitteert, binnen de Heerlijckheijt Tilborgh residerende inde presentie vande getuijgen naergenoemt, in eijgener persoon Jan Daniels van Beurden, inwoonder alhier, den welcken bekenden ende verklaerden, gelijck hij comparant doet mits desen, te cederen, transporteren, op ende absolutelijck over te geven aen ende ten behoeve van Anthonij van Opstal, deurwaerder ende vorster alhier, alsulck part, contingent ende gedeelte, als hem comparant competeert, soo inde cooppenningen, bereijts geproscedeert, als die noch sullen gemaeckt worden, bij vercooppingen van alle ende ijgelijcken de erffgoederen, soo binnen dese Heerlijckheijt Tilborgh als elders anders metter doot ontruijmpt ende achtergelaeten bij wijlen Jacob Peters van Heijst ende Cornelia Cornelis van Gorp, beijde man ende vrouw alhier aende Hasselt overleden, gelijck als oock mede sijn comparants gerechtigheijt en gedeelte in alle de active of proffijtelijcke schulden, die bij de vs. Jacob en Cornelia zaliger mede naergelaeten sijn, van wat natueren ende tot wiens lasten die oock soude mogen wesen, ingelijcks soo alhier, als elders, niets van die gansche en geheele naerlatenschap uijtgesondert, dan alleen geexempteert ende hier buijten de vaste goederen, die onvercocht mochten blijven. Stellende hij comparant den voorn. van Opstal in sijn plaetse ende gerechtigheijt. Sulcx ende in dier voegen dat hij, Opstal voornt. in toecomende de plaetse ende het contingent in al t vs. getransporteerde sal vermogen te presenteren volcomentlijck als sijn eijge inne opbeuren ende ... renuntierende hij comparant tot dien eijnde van alle sijn recht, ende gedeelten, dat hem inde vs. cooppenningen ende proffijtelijcke schulden eenigssints mochte toebehooren tot behoeve vande gemelte Antonij van Opstal, mits het contentement daerover aen hem comparant gedaen, gelijck hij sulcx bekent bij desen, dierhalve met volcomen renuntiatie generaelijck van allen het geene desen transporte soude mogen prejudicieren ende hinderlijck wesen, als mede vande ... dat ... renunciatie van geender waerden is, ten sij dat specjaele ...
Aldus gedaen ende gepasseert binnen de Heerlijckheijt Tilborgh vs. desen 9e martij anno 1690 ter presentie van Laurens van Heijst ende Ignatius van Mierdt, als getuijgen hier toe versocht ende gerequireert, die de prothocollaire minute deser principael benevens de comparant ende mij notaris voornt. mede behoorlijck onderteijckent hebben.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832