Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1690-14-8027-11v

Gerit Ketelaers, cedit, aen ende ten behoeve van Jan Jan Smolders, een halff huijs, met de erffenisse daer aen, groot twee loopensaet, ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost de heer van Tilborgh cum suis, zuijt Jan Jan Smolders, west de gemeene straet, ende noort Gerit Adriaen Meussen cum suis, los ende vrij, uijtgenomen wegen etc, en heeft etc., actum ut supra (seven februarij sestien hondert tnegentigh).

Cooppeningen 200 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832