Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1690-14-8027-20r

Sr. Arnoldus van Loon notaris ende procureur alhier, als bij mijne heeren schepenen der Heerlijcheijt Tilborgh ende Goirle gestelde curateur over den desolaten, ende geabandonneerde boedel ende goederen, wijlen Peter Adriaen de Beir, ende Cornelia Cornelis Fiers, volgens de acte van curatele, daervan sijnde, in dato 24 december 1689, in dier qualiteijt, cedunt, aen Adriaen Jan Segers, een huijs, hoff, ende aenstede, groot drie loopensaet ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost Gerit Jan Anthonis, zuijt Jan Adriaen Smolders, west de straet, ende noort Jenneke Cornelis Creijers, los ende vrij, uijtgenomen twee stuijvers chijns sjaers aende heer deser Heerlijckheijt op St. Stevens dagh, voorts wegen etc. en heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. actum den achtsten meert sestien hondert negentigh.

Cooppenningen et slagen 309-10- voldaen bij de vest.

Den selve, cedit, aen Adam Jans van Heijst, een parceel soo saij, als weijlant, groot een en een halff loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen als voor, aldaer oost Jan Adriaen Smolders, west Gerit Jan Anthonis, zuijt ende noort, de gemeente alhier, los ende vrij, vuijtgenomen wegen, stegen, ende alle andere naebuerlijcke rechten te onderhouden als van outs, en heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. actum ut supra,

Cooppenningen et slagen 55 gulden 10 stuijvers voldaen bij de vest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832