Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1690-14-8027-23r

Aeltje Peter van Hest, weduwe wijlen Peter Jan Melis, Peter, Digna, ende Cornelia, Bartholomeus Peter Momboirs, als man ende momboir van Niclaeske, Gerit Cornelis van Verschueren als man ende momboir van Maria, Andries Jan vande Megdenbergh, als man ende momboir, van Jenneke, alle kinderen van Hermon van Heijst, Huijbert Peter Melis, Anthonij Michiel de Veth, als man ende momboir, van Cornelia Huijbert Wouters, den voorn. Huijbert alnoch als momboir, en Jan Anthonis de Cort, als toeziender, van de twee onmondige kinderen, wijlen Maria Peter Melis, daer vader aff is, Jan Jacob van Woensel, Joost van der Heijde, als man ende momboir van Maria Jan Melis, Jan ende Maria Daniels van Beurden, den selven Jan alnoch als momboir ende Huijbert Peter Melis als toesiender, van Adriaen ende Marcelis uijtlandige sone van Daniel van Beurden, Adriaen, Peter, Aert, ende Niclaes sone Gerit van Gorp, Goosen Jan Brenders, als vader ende vooght van sijne kinderen, verweckt bij Michel Gerits van Gorp, Maria dochter Paulus Aerts, daer moeder aff was Heijltje Gerits van Gorp, Cornelis Cornelis van Gorp, Jan ende Adriaen Corstiaen Mijnaers, Corstiaen Mijnaers als momboir, ende Niclaes Willem Jan Aerden als toesiender, van de twee onmondige kinderen wijlen Corstiaen Mijnaers, daer moeder aff was, Jenneke Jan Aerden, Maria Jan van Gorp, Laureijs van Heijst, als man ende momboir van Catalijn Jans van Gorp, den selven Laureijs alnoch hem fort ende sterckmakende, voor Jan Jans van Gorp, alle erffgenaemen Jacob Peters van Heijst, ende Cornelia Cornelis van Gorp, in dier qualiteijt, cedunt de momboirs met consent ende decreet van de heere drossaert ende schepenen alhier, de dato 13 februarij 1690, alhier gesien ende gelesen, aen Jan Laureijs Colen aende Hasselt een huijs ende kleijn huisken daer aen, schuer, schop, hoff, ende het driesken daer aen leggende ende daer toe behoorende, gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost Cornelis Adriaens van Beurden, zuijt de straet, west ende noort de kinderen Hermon Peters van Heijst, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, ende alle andere naebuerlijcke rechten, te onderhouden als van outs, en hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den eenen twintighsten meert sestien hondert negentigh.

Cooppenn en slagen 812 gulden.

De selve cedunt, aen Adriaen Segers, een parceel zaijlant, groot ontrent een loopensaet, gelegen als voor, aldaer oost de vercoopers, zuijt Peter Gijsberts vande Loo, west de weduwe Hermon van Heijst, ende noort Jan Anthonij Michiels, los ende vrij, uijtgenomen, wegen, stegen etc., en hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum ut supra.

Coop: en slagen 61 gulden.

De selve cedunt, aen de voorn. Adriaen Segers, een parceel soo lant als klaverdries, groot ontrent een loopensaet, ofte daer ontrent begrijpende, gelegen als voor, aldaer oost Cornelis Adriaens van Beurden, zuijt ende noort, de weduwe Hermon van Heijst, ende west de cooper in desen, los ende vrij, uijtgenomen, wegen, stegen etc., en hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum ut supra.

Cooppen: en slagen 85 gulden.

De selve cedunt, aen Cornelis Gerit Maes, een parceel ackerlant, groot drie loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen als voor, genaemt Peter Ooms acker, aldaer oost de weduwe Hermon Peters van Heijst, zuijt de weduwe Peter van Heijst, west Groenen Weght, ende noort Adriaen Willems de Roij, los ende vrij, uijtgenomen, wegen, stegen etc., en hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum ut supra.

Cooppen: en slagen 144 gulden.

De selve cedunt, aen Niclaes van Gorp, een parceel ackerlants, drie loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen als voor, aldaer oost de straet, zuijt de weduwe Hermon Peters van Heijst, west Adriaen Willems de Roij, ende noort Gerit Marten Gerits, los ende vrij, uijtgenomen, wegen, stegen ende alle etc., en hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum ut supra.

Cooppen: en slagen 145 gulden.

De selve cedunt, aen de weduwe Hermon Peters van Heijst, een parceel ackerlants, groot vijff loopensaet, ofte daer ontrent, waer inne de H: Geest alhier een loopensaet is competerende, gelegen als voor, aldaer oost ende noort Joost Momboirs, zuijt ende west, Gerit Smolders, los ende vrij, uijtgenomen, wegen, stegen etc., en hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum ut supra.

Cooppen: en slagen 222 gulden.

De selve cedunt, aen Jan Jans van Gorp, een loopensaet, gelegen als voor, aldaer, oost den Groenen weght, zuijt Cornelis Elias Verwers, west Anthonij van Gils, ende noort Jan Anthonij Peter Michielse, los ende vrij, uijtgenomen, wegen etc., en hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum ut supra.

Cooppen: en slagen 59 gulden.

De selve cedunt, aen Anthonij Heijcants, een parceel lant, groot anderhalff loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen als voor, aldaer oost de Groenenweght, zuijt Hendrick Jans van Beurden, west Jan Anthonij Peter Michielse, ende noort den selven, los ende vrij, uijtgenomen, wegen etc., en hebben etc., gelovende etc., actum ut supra.

Cooppen: en slagen 91 gulden.

De selve cedunt, aen Gerit Jan Anthonis, een parceel ackerlants, groot een loop: ende drie quartier, ofte daer ontrent, gelegen als voor, inde Stads Hoeff, aldaer oost de wed. Jan Goijaert Heerden, zuijt de wed. Cornelis de Beir, west de vercoopers, ende noort de coopers in desen, los ende vrij, uijtgenomen, wegen, stegen etc., en hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum ut supra.

Cooppen: en slagen 55 gulden.

De selve cedunt, aen Gerit Jan Anthonis voorn, een parceel ackerlants, groot anderhalff loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen als voor, aldaer oost ende zuijt de cooper in desen, west de gemeente alhier, ende noort Adriaen Goijaert Jan Anthonis, los ende vrij, uijtgenomen het gedogen van toewegh het parceeltje lant van de weduwe Cornelis de Beir, voorts wegen etc., en hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum ut supra.

Cooppen: en slagen 70 gulden.

De selve cedunt, aen Anthonij ende Bartholomeus Heijkants, een ... groot twee loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt voors., aldaer oost de straet, zuijt de gemeente alhier, west de weduwe Cornelis de Beir, ende noort Jan Goijaert Jans, los ende vrij, uijtgenomen het gedogen van toewegh het parceeltje lant van de weduwe Cornelis de Beir, voorts wegen, stegen etc., en hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum ut supra.

Cooppen: en slagen 167 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832