Menu

Documenten

Document R-1690-14-8027-26r

Hermon Jan Laureijssen, Jan Adriaen Segers, als man ende momboir van Maria Jan Laureijssen, den voorn: Hermon alnoch als momboir, ende Jan Jan Smolders als toesiender van de twee onmondige kinderen, wijlen Peter Jan Laureijsen, daer moeder aff is Barbel Jan Smolders, met consent van de heeren drossaert ende schepenen alhier, in dato 6 meert 1690 alhier gesien ende gelesen, cedunt aen ende ten behoeve van Laureijs Gerit Jansen, een huijs met een kleijn huijsken, daer aen met de erffenisse daer aen leggende, ende daer toe behoorende, groot vier loopensaet, off daer ontrent, gestaen ende gelegen aen de Hasselt alhier, aldaer comende oost Jan van Gorp, zuijt ende west de straet ende noort Laureijs Bartel Emans, los ende vrij, uijtgenomen drie gulden sijnde reductie sjaers, aen den heer rentmeester van Deurne tot s'Bosch, op St. Tomas dagh, Item eenen stuijver twaelff penningen chijns, sjaers, aen de gesworens alhier, op St. Stevens dagh, voorts wegen etc. en hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. actum den derden april sestien hondert tnegentigh.

Cooppenn: et slagen 382 gulden.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832