Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1690-14-8027-28v

Peter Goijaert Heerden, als momboir, ende Adriaen Jan Eulings als toesiender, van de drie onmondige kinderen wijlen Joost Goijaert Heerden, daer moeder aff was Petronella Peter Janssen, cedunt met consent ende decreet van de heeren drossaert ende schepenen alhier, de dato de tiende deser loopende maant april, alhier gesien ende gelesen, aan ende ten behoeven van Jan Embrecht Maes, een huijske, met ander halff loopensaet lants, daer aen liggende ende daer toe behoorende, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, aldaar oost ende noort de gemeene straet, zuijt de weduwe Jan Goijaert Heerden, ende west Goijaert Verbunt, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den seventiende april sestien hondert negentigh.

Cooppenn ende slagen 348 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832