Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1690-14-8027-38r

Cornelis Adriaen Cornelis, cedit aen Catalijn Adriaen Cornelis, weduwe Goijaert Daniel Daniels, ende haere kinderen, verweckt bij Goijaert Daniel Daniels voors., een huijs met den grondt ende erve daer aen leggende, ende daer toe behoorende, groot twee loopensaet gestaen ende gelegen aende Hasselt aen t Creijven alhier, aldaer oost de straet, zuijt ende west de erffgenamen Goijaert Willems Vermeer, ende noort Joost Embrecht Daniels cum suis, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc. actum ut supra (den vijffen twintighsten meij sestien hondert tnegentigh).

Cooppenningen 150 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832