Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1690-14-8027-42r

Laureijs Bartels, cedit aen Anthonij Gerit Laureijssen, een parceel weij, groot anderhalff loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aende Cleijn Hasselt alhier, aldaer oost Jan van Gorp, zuijt Laureijs Gerit Janse, west de gemeene straet, ende noort Cornelis Jan Hoijpijls, los ende vrij, uijtgenomen, wegen, stegen, etc., en heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den tienden junij sestien hondert en t'negentigh.

Cooppenn: 177 guldens 10 stuijvers.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832