Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1690-14-8027-56r

Jan Claes Vrancken cedit, aen Peter Cornelis van Beurden, soo voor sijn selven ende alnoch als momboir, ende Peter Adams de Beer als toesiender, vande onmondige kinderen wijlen Cornelis Corsten van Beurden, ende noch instaende voor Denis Cor: van Beurden, een parceel ackerlant, groot een loopensaet ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost Jan Jan Deckers, zuijt Adriaen Embrecht, ende west Cornelis Jan Beijkens, ende noort eenen miswecht los ende vrij, uijtgenomen wegen etc. en heeft etc., gelovende etc., actum den achtsten november sestien hondert tnegentigh.

Cooppeningen 38 gulden, voldaen bij de vest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832