Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1690-14-8157-147r

Kennelijck sij eenen ijgelijcken, als dat op huijden dato deses, voor schepenen der Heerlijckheden Tilborgh ende Goirle ondergenoemt, sijn gecomen ende gecompareert, Jan ende Gerit gebroeders sone van Laureijs Peters van Doremael, soo voor hun selven, ende hun alnoch fort ende sterck makende, voor Catalijn henne suster, Cornelis Jan Hoijpijl, als man ende momboir van Catalijn Peters de Beir, soo voor sijn selven, ende hem fort ende sterck makende voor Peter Peters de Beir, daer moeder aff was, Pitronel Laureijs van Doremael, Laureijs Adriaens van Beurden, soo voor sijn selven, ende hem fort ende sterck makende, voor sijne gelijcke broeders ende susters, Cornelis sone Niclaes Laureijs van Doremael, soo voor sijn selve, ende hem fort ende sterck makende voor Maria sijne suster, mitsgaders den voorn: Jan Laureijs van Doremael, alnoch als momboir ende Laureijs Bartels als toesiender van de drie onmondige kinderen, Jan Laureijs Emans daer moeder aff was, Maria Laureijs van Doremael, de welcke met malcanderen hebben aengegaen ende gemaeckt eene erffscheijdinge ende deijlinge, van de naebes: erffgoederen, hen comparanten mits het overlijden van de voorn: henne ouders zaliger aengecomen in der voegen, forme, ende manieren, hier naebes. volgende,

Overmits den welcke, soo is den voorn: Jan Laurijs van Doremael, bij blinde lotinge ten deele bevallen, ende sal alsoo , voor sijne portie, hebben. behouden, ende erffelijck possideren, een huijs, schuer, schop, ende hoff, daer aen leggende, ende daer toe behoorende, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost ende noort Cornelis Adriaens van Beurden, zuijt de straet, ende west de weduwe Jacob Peters van Beurden Heijst, los ende vrij, ende sal den condivident in desen, in vergelijcking van cavelen moeten uijtreijcken, eerstelijck, aen den vijfde condividenten de somme van vijftigh gulden, Item aenden sesden condivident gelijcke somme van vijftigh gulden ende aende laeste condividente de somme van hondert ende t negentigh gulden eens,

Waer tegens Gerit Laureijs van Doremael bij blinde lotinge ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren een parceel weijlant, groot twee loopensaet, gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost Niclaes van Gorp, zuijt Peter Goijaert Heerden, west de straet, ende noort een steegdeke, los ende vrij,

Waer tegens den voorn: Jan, ende Gerit van Doremael, ten behoeve van Catalijn haere suster, bij blinde lotinge, ten deele bevallen is, ende sal deselve alsoo voor haere portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren, eerstelijck, een parceel beemt, groot negen loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen onder Gils, Baronnije van Breda, int Broeck, ter plaetse genaemt t Reck, aldaer oost Cornelis Adriaen Mutsaers, zuijt Jan Jacob Cornelis Baesten, west ..., ende noort de Leij, los ende vrij, Item een parceel heijvelt. groot drie a vier loopensaet, gelegen inde Oude Nieuwe Velde alhier, aldaer oost de kinderen Hendrick van Heijst, zuijt Adriaen Jan Gerits, west ..., ende noort de gemeente alhier, los ende vrij, ende sal daer en boven, alnoch in vergelijckinge van cavelen uijt de gelijcke boedel voor uijttrecken de somme van dertigh gulden,

Waer tegens Cornelis Jansen Hoijpel no. ux. soo voor sijn selven, als mede sijne vrouwe broeder naer blinde lotinge, ten deele bevallen is, ende sullen alsoo te samen voor haere portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren, een parceel weilant, groot twee loopensaet, gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost Jan Cornelis van Gorp, zuijt Laureijs Bartel Emans, west de straet, ende noort de weduwe Gerit Willems Veramelvoort, los ende vrij,

Waer tegens Laureijs van Beurden in sijne voors. qualiteijt, ten deele bevallen is, ende sal alsoo hebben, behouden, ende erffelijck possideren, de helft aen den oosten kant, in een parceel ackerlant, genaemt den Heijdries, groot int geheel drie loopensaet, aldaer oost eene weght, zuijt Jan Claessen de Cocq, west Jan Laureijs van Doremael, ende noort Hendrick Peters vande Loo, los ende vrij, ende sal daer en boven, in vergelijckinge van cavelen, van den eersten condivident ontfangen, de somme van vijftigh guldens eens,

Waer tegens Cornelis Claessen van Doremael, met sijne suster, bij blinde lotinge, ten deele bevallen is, ende sullen alsoo, voor henne portie, hebben, behouden, ende erffelijck possideren, de wederhelft aenden westen kant, vanden acker, genaemt den Heijdries, naeder op t loth Laureijs van Beurden cum suis geexpresseert, mitsgaders vande eerste condivident ontfangen, de somme van vijftigh gulden eens,

Ende waer tegens de momboirs van de drie onmondige kinderen Jan Laureijs Emans, sullen genieten ende ontfangen, vande eerste condivident, de somme van hondert en tnegentigh gulden eens,

Voorts, is tussen de voors. parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproken, dat ijder op sijn aengecavelde deel ende loth, sal moeten gedogen, ende onderhouden, alle wegen, stegen, waterlaten ende alle andere naebuerlijcke rechten, te onderhouden als van outs, en hebben etc.allen commer etc. pro ut in forma actum den negenden januarij sestien hondert tnegentighZoeken in website: De Hasselt voor 1832