Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1691-115-59-77

In den name ons Heeren Amen doen cond ende kennelijck bij desen openbaren instrumente dat voor mij Joanes Wittebol openbaar notaris ende de getuijge nagenoemt, gecompareert is den eersamen Adriaen Goijart Janss Heerden inwoonder alhier wed. van zaliger Jenneken Heijliger Mutsaerts gesont van lichaem sijne vijf sinnen ende memorie wel machtigh als opentlijck bleek, den welcke overdenkende de broosheijt des mensens leven ende sekerheijt des doots de onsekerheijt dan dien de selver willende daeromme uit deser werelt niet scheijden sonder alvorens van sijne tijdelijcke goederen gedisponeert te hebben, voor eerst soo recomanderen hij testateur sijne onsterfelijck siele soo wanneer die uit sijn sterfelijck lichaem scheijden sal de grondeloose barmhartigheijt Godes ende sijn doode lichaem den christelijcke begraeffenisse, comende nu voorts tot de dispositie van sijne tijdelijcke goederen hem bij God Almachtigh op deser aerde verleent, soo is de wille van hem testateur, vol sonderlinge liefde ende vaderlijcke affectie te prelegateren aen sijne dochter Helena Adriaen Heerden, beggijntie te Hoogstraten, ierst eene somme van een hondert guldens capitael gecomen van Adriaen Jan Heerden sijne oom, ... Peter Goijaert Heerden den testateurs broeder hier mede verclaerde, belovende hij testateur van heden af aengaende, aen haer Helena vs. te sullen contribueren alle jaer de laetste tot vijf ... ende na sijn doot dat hij die in capitael sal voor uit trecken, Item maeckt ende legateert alnoch aen vs. sijn dochter na sijn doot een acker lants gelegen onder dese jurisdictie ter plaetse genaemt de Lange Strate groot ontrent 2 lopensaet aende Hasselt, oost ende suijt Gijsbert Joost de Beir, west de gemeijne strate, ende noort Adriaen Antonis Emmen, vrij ende onbelast, Item alnoch eenen beemt gelegen onder Gilse ter plaetse aen de Lange ... oost Cornelis de Bont ... suijt Peeter vanden Hout, west ... ende noort ..., vrij ende onbelast, groot ontrent seven loopensaten beijde gecomen van des testateurs oom Adriaen voors. sal item in de wille van hem testateur .... na te laten goederen ende van hem gecomen na hare doot sullen geparteert worden bij hare broeder Jan Adriaen Goijers ende het kint van sal Anneken haere suster ider voor de helft doch ingevallen tselve kint quam te overlijden, wettigen ... of oiren na te laten dat alsdan de goederen van hem testateur aen sijn voors. dochter ... comen aenden staeck daer van die gecomen sijn de doode hant aen de levende deijlenden, Allen twelck hem testateur van woorde tot woorde ... voorgelesen sijnde verclaerde te wesen, sijne ... wille ende laetste begeert die hij will ende begeert dat na sijn doot in alle poincten ende articulen sal worden achtervolgt, hij als testament, codicille, gift ter sake des doots, of andersints soo die ... goedertieren gewoonte deser lande sal moghen sublimeren, niettegenstaende etc. derogerende alle ...., actum ter ... Adriaen Peter Mutsaerts, ende Peter Goijart Heerden geloofweerdige getuijgen ... neffens mij notaris onderschreven desen wille testamente 1691.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832