Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1691-115-60-160r

Compareerden voor mij Cornelis Cloostermans openbaer notaris bij den Edel: Raede van Brabant in s'Hage geadmitteert, binnen de Heerlijcheijt Tilborgh residerende, ende de getuijgen naergenoempt, Sr. Jacobus Huijgermans coopman ende borger der stadt s'Bosch ter eenre, ende Hendrick Corst Denis in t'huwelijck hebbende de naergelaetene weduwe wijlen Jacob Jan Peter Jacobs, woonende aent Craeijven binnen Tilborg voors. ter andere sijden, de welcken hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden mitsdesen met malcanderen gemaeckt ende aengegaen te hebben een minnelijck contract ende accoort bij forme van affscheijt in voegen ende manieren naerbes: volgende,
Te weten soo verclaert hij 1e comparant eerstelijck, met eene seeckere som aen gelt, ende een gevolt wit wollen laecken, langh 44 1/2 ellen, bij hem vanden tweeden comparant in .... voordesen ontfangen ende genoten, daer mede bij moderatie ten vollen betaelt, voldaen ende int geheel gecontenteert te sijn soo van allen t geene hij 1e comparant tot laste vande tweeden comparant, sijne tegenwoordighe huijsvrouwe, ofwel desselfs voorsaet voornt. tot huijden dato deses toe eenichsints soude connen ofte mogen hebben te pretenderen, waer over, ende van wat natuere tselve soude mogen wesen, niets ter werelt bekent daeraf bekent, ofte noch onbekent daer aff ... ofte oock gereserveert ende wel specialijck mede van soodanighe rentebrief ofte schepenen geloofte van twee hondert vijftigh gulden capitael met allen het verloop van dien, als den voors. Jacob Jan Peter Jacobs voor schepenen van s'Bosche aen ende ten behoeve vande voorn. eerste comparant heeft bekent schuldich te wesen, volgens den scabinaele brieff daer van sijnde in dato den 9e januari 1666, aen mij notaris voornt. per copije autenticq gethoont ende voorgelesen, ende dat met allen den verloopen ende onbetaelden intrest van dien, egeen daer van tot huijden toe uijtgesondert, ende verclaert hij 1e comparant mitsdesen te consenteren inde gelijcke cassatie vande vs. scab. rentebrief, begerende oversulcx dat het origineel waert het bevonden soude mogen werden, behoorlijck sal werden gecasseert, welcke vs brief ende alles t geene den voorn. 1e tot last vande 2e comparant is hebbende, alsulcx met het passeren deses voor altoos sal werden gehouden, soo hij 1e comparant verclaert, voor doot ende te niet, sonder dat daer over in toecomende bij hem 1e comparant dieswegens ijdts meer tot lasten vande 2e comparant, sijne huijsvrouw ende naercomelinghe sal werden gepretendeert, in rechten ofte daer buijten, noch in geenderen manieren, als bekennende hij 1e comparant soo voor hem, als sijne naercomelinghen waer vooren hij altijt voor soo veel des noot mochte wesen, nu voor alsdan is inne staende ende caverende mitsdesen, van alles t'geene vs. is, volcomentlijck in voegen als voor daer af gecontenteert ende voldaen te wesen.
Ende ten opsichte vant vs. wolle laecken door den tweeden aende 1e comparant gelevert als voor, die om andere redenen hem Huijgermans voornt. daer toe moverende soo verclaert hij 1e comparant aende tweede comparant absoluut vergunt, opdragen ende in vollen eijgendom in desen bij provisie over te geven mitsdesen een parcheeltjen weijlant groot 1 loopensaet off etc. nochtans etc. gelegen is aende Hasselt onder Tilborg vs. bij den 2e comparant in huere gebruijckt werdende, soo hij verclaert, sonder dat den voorn. 1e comparant daer aen ijdts eijgendoms alsnu in toecomende meer sal hebben, behouden ofte vermogen te pretenderen in eenigerlij manieren, als verclaert hij 1e comparant daer op ten behoeve vande 2e comparant volcomentlijck te desisteren ende affstant te doen mitsdesen, doch onder soodanighe conditien nochtans dat hij 1e comparant verobligeert blijft des noot sijnde ten believe vande 2e comparant t vs parcheeltjen lants behoorlijck voor schepenen ter plaetse locael te vesten ende op te dragen, ende den 40e penning daer van, ingeval t subject soude mogen bevonden werden, daer aff te betaelen, dogh sulcx sal moeten geschieden sonder eenige cost ofte last vande voorn. 1e comparant tot precise naercominghe van t vs daer vooren verbinden de voorn. respective comparanten wederseijts hen persoonen ende goederen stellende ende subjecterende de selve als naer rechten.
Aldus gedaen ende binnen de stadt van s'Bosch deses gepasseert ten woonhuijse vande 1e comparant, ter presentie van Antonij van Opstal ende Jan Corstiaen Jan Jacobs inwoonders van Tilborg vs, als getuijgen hierover geroepen ende versoght die verclaerden bijde de voorn. comparanten voor eerlijcke persoonen te kennen dewelcke dese minute principael nevens de comparanten ende mij notaris voornt. mede hebben onderteijckent op huijden desen 19 december anno 1681.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832