Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1691-14-8027-106v

Compareerde voor schepenen der Heerlijckheijt Tilborgh ende Goirle ondergenoemt Niclaes Matthijs Craijers als man ende momboir van Maria Jan Gerits, den welcken in dier qualiteijt heeft geboden sijne klinckende ende blinckende penningen die hij seijde sijn eijgen te wesen, omme metten rechten van naderschappen te lossen vrijen ende quijten, soo hij doet mitsdesen, een parceeltje weijlant groot ontrent een lopensaet gelegen aent Craijven alhier, aldaer oost Joost Heerden?, zuijt de weduwe Gerit Willems, west Adriaen Jan Deckers ende noort de kinderen Jan Gerits Verbunt, door Cornelis van Labberaij tot Hooghstraeten op den 28 meert lestleden aen Peter Jan Willem Mutsaers voor schepenen alhier gevest ende opgedragen, gelovende hij comparant super se et bona (op zich en zijn goederen) in desen alles meer te doen ende naertecomen tgene een naederman naer costume locael alhier schuldigh ende gehouden is te doen, actum den twintighsten augustij sestien hondert eenentnegentigh.

Coop: 63 gulden.

In de marge: Compareerde Peter Jan Mutsaers den welcke bekende van de naederman in desen voldaen te wesen, van de cooppen: vant neffenstaende parceel de somme van drientsestigh gulden met de costen daer van betaelt, actum den 21 augustij 1691.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832