Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1691-14-8027-109v

Kennelijck sij eenen ijgelijcken, als dat op huijden dato deses voor schepenen der heerlijckheden van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt sijn gecomen ende gecompareert, Gerit Jansen Verbunt ter eenre, ende Gerit Jan Smolders als momboir ende Jan Laureijs van Doremael als toesiender vande vier onmondige kinderen wijlen Mechel Jan Smolders daer vader aff is, de voors. Verbunt ter andere sijde, de welcke hebben bekent ende beleden bekennen ende belijden mits desen met malcanderen volgens costuijme locaele alsoo aengegaen ende gemaeckt te hebben eene affdeeling van alle ende ijgelijcke de goederen, die den voirs. Verbunt, met sijne overleden huijsvrouw gemeen te besitten plagh, ende bij haer metter doot eenigssints ontruijmt ende achtergelaten sijn, inder voege forme ende manieren hier naebeschreven volgende, te weten dat den eerste comparant, sal hebben, behouden, ende in vollen eijgendom blijven besitten de eene helft van alle de haeff ende meuble goederen, in den sterffhuijse bevonden, volgens de staet ende inventaris met prisatie van schepenen ter secretarije berustende, als mede gedurende het leven van hem eerste comparant ter ... blijven besitten, een keucke met het achterhuijs, schop, aenstede, ende erffenisse, daer aen leggende, ende daer toe behoorende, groot int geheel, twee ende een halff loopensaet, gestaen ende gelegen binnen de parochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt de Hasselt, onder restrictie nochtans, dat den selven de voors. tocht goederen sal moeten onderhouden, soo ende gelijck een tochtenaer, schuldigh ende gehouden is de doen, mitsgaders daer van te betaelen, de jaerlijcxe lasten, daer op uijtgaende, ende sal tot dien alnoch sijn leven lanck gedurende, sjaers mogen steken oft torven, anderhalff roede moers, uijt den beemt gelegen inde Oude Nieuwe Velden, sonder meer,

Waertegens de tweede comparanten, ten behoeve vande onmondigen sullen hebben, behouden, ende in eijgendom possideren, de wederhelft, vande voors. haeff, ende meuble goederen, met de verdere erffgoederen in den staet ende inventaris naerder uijtgedruckt, mitsgaders allen de active, schulden, die den eerste comparant op den selven inventaris heeft opgegeven, mits daer tegens betaelende, de lastige schulden in dito inventaris uijtgedruckt, sonder in verdere schulden gehouden te sijn, verders is geconditioneert dat parthijen ijder voor de helft sullen moeten voldoen, ende betaelen de oncosten vant maken van der staet ende inventaris ende het schrijven ende passeren van dese affdeeling, ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma, actum den veertienden september sestien hondert een en tnegentigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832