Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1691-14-8027-117r

Joost Cornelis Peters cedit, aen Maria Gerit Jans, huijsvrouw van Niclaes Matthijs Creijers, een parceeltje weij, groot ontrent dartigh roeden, ofte daer ontrent, gelegen aent Creijven alhier, aldaer oost Adriaen Jan Deckers, suijt Cornelis Adriaen Creijers, west Niclaes Matthijs Creijers, ende noort Adriaen Anth: den ouden, met de chijnse ende pachte die daer op soude mogen staen, en heeft etc., geloovende etc., allen commer etc., actum den ses en twintighsten october sestien hondert een en tnegentigh.

Coopp: 40 gulden voldaen bij de vest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832