Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1691-14-8027-119r

Peter Peters van Woensel, cedit aen Jan Janssen van der Wegen een huijs, schop, met de aenstede, groot een loopensaet, ofte daer ontrent begrijpende, gestaen ende gelegen binnen de parochie van Tilborgh ter plaetse genaemt de Hasselt, aldaer oost de straet, suijt Gerit Janss van Beurden, west de weduwe Gerit Willems Veramelvoort, ende noort deselve, los ende vrij, uijtgenomen, twee stuijvers een oort chijns s'jaers. aen den heer deser Heerlijckheijt op St. Stevens dagh, uijtgenomen te gedogen, ende onderhouden, alle wegen, stegen ende andere naebuerlijcke rechten, als van outs, ende heeft etc. gelovende etc. allen commer etc., actum den derden november sestien hondert een en negentigh.

Coop: 900 gulden hierop bij de vest betaelt de somme van drie hondert gulden.

In de marge: De vercooper bekent van de resterende penningen in desen voldaen te sijn met de somme van ses hondert gulden, actum 10 xi 1691.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832