Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1691-14-8027-129v

Jan Michiel Mijnaerts, ende Hermon Jan Laureijssen als momboir, ende toesiender, vant een onmondigh kindt, wijlen Gerit Jan Smolders, daer moeder aff was, Heijltje Michiel Mijnaerts, Gerit Adriaen Bartholomeus, ende Corstiaen Jan Ketelaers, als momboir, ende toesiender, van t een onmondigh kint wijlen Gerit Smolders voorn. daer moeder aff is Cornelia Jan Ketelaers met consent ende decreet van de heeren drossaert ende schepenen alhier, de dato 23e october lest leden, alhier gesien, ende gelesen, in dier qualiteijt cedunt aen Peter Peters van Woensel een huijs uijtgenomen een kamer daerin aenden suijdenkant toecomende Herman voorn., Item de hoff ende erffenisse daer aen leggende ende daer toe behoorende groot drie loopensaet en 28 roijen, metter mate begrijpende gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost Hermon voors., suijt de straet, west Anth: Gerit Jan Laureijssen, ende noort de kinderen Jan Meusz, los ende vrij, uijtgenomen ses ende een halff vat rogge sjaers aende conventualen van Tongerlo, voorts wegen, stegen etc. en heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den elfden december sestien hondert een en tnegentigh.

Coop: et slagen 240 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832