Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1691-14-8027-130r

Compareerde voor schepenen der Heerlijckheden van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt, Anneke weduwe Sebastiaen Jan Joosten de Beer, de welcke ten behoeve van haere kinderen heeft gedesisteert van de tochte, recht, ende actie, haer van tochts wegen competerende, in de erffgoederen die sij met de voors. haeren overleden man saliger gemeen beseten heeft, ende bij hem metter doot eenighsints ontruijmt ende achterlaten, en heeft etc. gelovende etc. actum den achtienden december sestienhondert eenentnegentigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832