Menu

Documenten

Document R-1691-14-8027-130v

Jan, Geertruij, ende Hendrina, broeder ende susters, kinderen wijlen Bastiaen Jan Joosten de Beir, Hendrick Anthonis Hendricks, als man ende momboir, van Elisabeth sijne huijsvrouwe, dochter, Bastiaen de Beir voornoemt, de voors. Geertruij ende Hendrina cum tutoribus, ende Jan Gerits Veramelvoort, ende voors. Jan Bastiaen de Beir als momboir, ende toesiender, vande twee onmondige kinderen wijlen Jan Daniels van Beurden, daer moeder aff is, de voors. Geertruijt, geloven gesamentlijck ende momboirs met consent ende decreet vande heeren drossaert ende schepenen alhier, de dato 17 deser verleent, op verbant vande goederen daer jnne henne moeder op heden de tochte heeft affgegaen ende de voors. Anneke weduwe Bastiaen Jan Joosten oock cum tutore als schuldenare principael, super se et omnia, sua, bona, habita, et habenda, aen ende ten behoeve, van sr. Willem Veramelvoort, brouwer tot Breda, de somme van sevenhondert vijftigh guldens, spruijtende ter saecke van geleverde bieren op welcke somme sij debiteurs jaerlijcx sullen mogen aff lossen met veertigh guldens sonder intrest doch ingeval sij deselve veertigh guldens, jaerlijcx niet en voldede, sullen als dan vande onbetaelde veertigh guldens intrest betaelen tegens vier gulden per cento jaerlijcx totte volle betaelinge ende voldoeninge der voors. somme toe, actum ut supra (den achtienden december sestien hondert eenentnegentigh).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832