Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1691-14-8027-80r

Sijmon Peters Veramelvoort, soo voor sijn selven, alsmede, hem fort ende sterck makende, voor de verdere erffgenamen, wijlen Thomas Peters Veramelvoort, in dier qualiteijt, cedit aen Maria Jan van Gorp, weduwe wijlen Michiel Peters Veramelvoort de 1/2 der tochte ende aen haere kinderen den heelen eijgendom, van een camer de helft in een schuer, met ontrent vijff loopensaet lant daer aen leggende, ende daertoe behoorende, gestaen ende gelegen aende Stockhasselt alhier, aldaer oost de weduwe Jan Daniels, zuijt Jan Michiel Mijnaers, west de weduwe Michiel Veramelvoort, ende noort de straet, los ende vrij, uijtgenomen, wegen, stegen, etc., en heeft etc., gelovende etc., actum ut supra (den twintighsten meert sestienhondert ende een en tnegentigh).

Cooppenningen 150 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832