Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1691-14-8027-83v

Cornelis van Abbenaij tot Hoogstraten, cedit, aen Peter Jan Willem Mutsaers, een parceeltje weijlant, groot ontrent een lopensaet, gelegen aent Craijven alhier, aldaer oost Joost Heeren, zuijt de weduwe Gerit Willemen, west Adriaen Jan Deckers, ende noort de kinderen Jan Gerits Verbunt, los ende vrij, uijtgenomen, wegen, stegen ende alle andere naebuerlijcke rechten te onderhouden als van outs, en heeft etc. gelovende etc., allen commer etc., actum den acht en twintighsten meert, sestien hondert een en tnegentigh.

Cooppen: 63 gulden.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832